تشخیص افتراقی اسکیزوفرنی

www-usnews-com

بررسی های آزمایشگاهی به منظور تشخیص افتراقی انجام می شوند.در صورتی که عقب مادگی ذهنی یا مشخصه هایی غیر عادی داشته باشد ممکن است ارزیابی ژنتیکی مورد نیاز باشد.آزمایشهای غربال گری مسمومیت شناسی: اگر احتمال سوء مصرف مواد وجود داشته باشد ممکن است ضروری باشد.

  • به منظور بررسی وجود یا عدم وجود بیماری ویلسون، که می تواند نشانه های کبدی و روان پزشکی ایجاد کند ممکن است آزمایش های عملکرد کبد اندازه گیری سطوح مس و سرولوپلاسمین مورد نیاز باشد.
  • پورفوبیلی نوژن ببرای تشخیص پورفیریا
  • آزمایش ویروس نقص ایمنی ا نسان (HIV) آزمایش بررسی آزمایشگاهی بیماریهای آمیزشی یا آزمایش های غربال گری فلزات سنگین سطوح سرب هم ممکن انجام شود.

قبل از آغاز درمان و ضمن درمان با داروهای مشخص آزمایش های متداول آزمایشگاهی مورد نیاز است. از جمله:

  • داروهای روان پریشی می تواند باعث نابهنجاری هایی در عملکرد کبد و خون شود. به نابهنجاری های گلوکز و چربی می بایست توجه کرد.
  • کلوزاپین می تواند لوکوپنیای شدید ایجاد کند. از این رو آزمایش مرتب خون ضروری است.
  • قبل از تجویز و مصرف لیتیوم، باید عملکرد تیروئید و کلیه بررسی شود.

 

ارسال شده در 27 مهر 1395 توسط