چگونه می توان اختلال تفکر را در کودکان کشف و شناسایی کرد؟

p-anxietydisorder-enhd-ar1

کودکان عادی و بهنجار از سالهای نوپایی گرفته تا نوجوانی، افکارشان را به شیوه های منطقی، منسجم و زنجیره وار ابراز می کنند. اختلالات تفکر در 40 الی 100 درصد کودکان اسکیزوفرنی مشاهده و ثبت شده است. تفکر جادویی (این عقیده که اندیشیدن مساوی با عمل کردن است و اینکه اگر فردی فقط در مورد موضوعی بیاندیشد همین اندیشه باعث وقوع آن رویداد اتفاقی می شود) یا تفکر غیر منطقی، بی ربط گویی و شل شدن تداعی ها به وفور دیده می شود موارد فوق صرفا خاص اسکیزوفرنی آغاز شده در کودکی نیست و در سایر بیماریها از جمله افسردگی های اساسی هم دیده می شود.

در مراحل اولیه ی بیماری اسکیزوفرنی ممکن است اختلال تفکر، ملاک های تشخیصی را پر نکند ولی به موازات اینکه کودک رشد می کند سایر علائم باعث تکمیل ملاک های تشخیصی بیماری می شوند. ارزیای این اختلال ممکن است در کودکان بسیار خردسال و نیز کودکانی که به لحاظ رشدی دچار وقفه هستند بسیار دشوار باشد. آزمونهایی جهت ارزیابی کودکان خردسال طراحی و ساخته شده اند که عبارتند از:

  • مصاحبه برای اختلالات کودکی و اسکیزوفرنی: این ابزار توسط راسل و همکارانش ساخته شد. به کمک این ابزار مشخص شد که در یک نمونهاز کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی، 40 درصد آنها بی ربط گویی، شل شدن تداعی ها، تفکر غیر منطقی و فقر محتوی کلام را نشان می دهند.
  • شاخص اختلال تفکر: که توسط آربولدا و هولزمن ساخته شد. آنها دریافتند که کودکان مبتلا به طیف اختلالات روان پریشی و آن دسته از کودکانی که احتمال بالای ابتلا به اسکیزوفرنی را دارند نسبت به کودکان عادی و کودکان غیر روان پریش ولی مبتلا به سایر اختلالات روانپزشکی، سطوح بالاتر و شدیدتر اختلال تفکر را از خود نشان می دهند. با استفاده از این ابزار طی مطالعه ای که نوجوانان اسکیزوفرنیک را با نوجوانان مبتلا به افسردگی روان پریش و نوجوانانی که هیچ بیماری روانی نداشتند مقایسه می کرد مشخص شد که اختلال تفکر در هر دو گروه نوجوانان اسکیزوفرنیک و آن دسته که به افسردگی روان پریش دچار بودند به طور معنی داری برجسته و آشکار بود. علاوه بر ان محتوی اختلال تفکر در نوجوانان اسکیزوفرنیک نامانوس تر و غریب تر بود.
  • یک بازی و یک سیستم کدگذاری توسط کاپلان و برای ارزیابی اختلال صوری در اواسط کودکی طراحی و ساخته شد. مقایسه ی کودکان روان پریش با کودکان اسکیزوتایپال و کودکان عادی نشان داد که شل شدن تداعی ها منحصرا و صرفا در کودکان اسکیزوفرنیک و اسکیزوتایپال دیده می شود و در کودکان عادی وجود ندارد. (کودکان اسکیزوتایپال: کودکانی که از لحاظ اجتماعی منزوی بوده، رفتارها و افکار عجیب و عقاید نامتعارف دارند) همچنین قابل توجه است که کاپلان دریافت که کودکان عادی زر 7 سال هم ممکن است تفکر غیر منطقی و شل شدن تداعی ها را از خود نشان دهند.
  • کارت های رور شاخ هم به وفور برای استخراج و آشکار کردن نمونه های گفتاری/ تکلمی کودکان استفاده می شود.

ارسال شده در 25 مهر 1395 توسط