اسکیزوفرنی در سنین پایین

child-schizophrenia-and-depression-1-638

تعریف این بیماری سالهاست که مورد بحث های جدی می باشد. آنچه واضح است این است که این اختلال یک بیماری روانی مزمن، شدید و بسیار ناتوان کننده می باشد. با وجود اینکه سابق در مورد تفاوت و یا تشابه اسکیزوفرنی کودکان با اسکیزوفرنی بزرگسالان سردرگمی هایی وجود داشت ولی هنوز هم تشخیص گذاری این بیماری بسیار دشوار است.

1- اسکیزوفرنی کودکی (که اسکیزوفرنی آغاز شده در کودکی cos هم نامیده می شود) چیست؟

اسکیزوفرنی کودکی به عنوان ظهور زود هنگام اسکیزوفرنی در نظر گرفته و هماند نوع بزرگسالی تشخیص داده می شود. در حال حاضر شواهد بسیاری وجود دارد که نابهنجاری های اسکیزوفرنی کودکی مشابه اسکیزوفرنی بزرگسالی است و نشان دهنده ی آن است که پیوستاری از این بیماری در طول زندگی افراد وجود دارد.

شاخص های فعلی تشخیص اسکیزوفرنی در DSM-IV-TR (راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی، ویراست چهارم با محتوای بازبینی شده، توسط اتحادیه ی روانپزشکی آمریکا، 2000) شرح داده شده است.

این سیستم توسط روانپزشکان ایجاد و توسط اتحادیه ی روانپزشکی آمریکا چاپ شده است و معیارها و تعاریفی را برای اختلالات روانی معین می کند و به طور گسترده در ایالت متحده و بعضی از نقاط دنیا استفاده می شود.

اختلال مذکور به این صورت توصیف می شود: وجود نشانه های روان پریشی و نقص در کارکرد اجتماعی که حداقل به مدت 6 ماه تداوم داشته باشد.

ارسال شده در 25 مهر 1395 توسط