بيماريهاي ريكتزيايي

rickettsiaceae-5-638

تب لكه اي كوههاي راكي Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF) :اين بيماري با نامهاي تب لكه اي مكزيكي ، تب لكه اي سائوپلو ، تيفوس كنه اي آمريكايي نيز ناميده مي شود.عامل بيماري Rickettsia rickettsi  بوده و ناقل اصلي آن در آمريكاي شمالي گونه هاي مختلف درماسنتور آمبيليوما مي باشد. بيماري مشترك بين انسان و دام بوده و در مناطق شمالي ، مركزي ، و جنوب آمريكا انتشار دارد.

چون دوره عفونت در جوندگان كوچك بسيار كوتاه (8-5 ) روز بوده لذا مخزن اصلي بيماري كنه ها بوده و در تمام طول عمر آلوده كننده هستند. ريكتزيا ها در تمام طول زمستان در بدن كنه باقي مي مانند. دوره كمون بيماري 13-9 روز مي باشد. براي انتقال بيماري توسط كنه حداقل بايستي كنه به مدت 2 ساعت خونخواري كند.بنابراين اگر كنه زود از بدن جدا شود بيماري منتقل نمي شود.

بيماري به صورت انتقال مرحله اي و از راه تخم وجود دارد.

  • تب كنه اي سيبريه Siberian Tick Typhus (STT) يا North Asian Tick Typhus(NATT)

عامل بيماري R.siberica بوده و انتشار آن در روسيه جمهوريهاي چك و اسلواكي ، پاكستان ، افغانستان ، جزاير اقيانوس آرام و ژاپن مي باشد.

ناقل بيماري گونه هاي مختلف كنه هاي درماسنتور ، همافيزاليس ، هيالوما ،و ريپيسفالوس هستند. اين بيماري از طريق تخم و انتقال مرحله اي منتقل مي شود.

مخزن : كنه ها مهمترين مخازن هستند . پستانداران كوچك خصوصا جوندگان هم مخزن بيماري هستند ولي چون مدت بيماري در اين حيوانات كم است آنها نمي توانند در نگهداري بيماري نقش داشته باشند.

  • تب بوتونوزBoutonneuse Fever (BF)

اين بيماري با نامهاي ديگري مثل تب ماسيلي ، تب تيفوس كنه اي آفريقاي جنوبي ، تيفوس كنه اي كنيا ، تيفوس كنه اي هندي معروف است.

عامل بيماري R.conori , و علائم آن شبيه تب لكه اي كوههاي راكي مي باشد.

انتشار بيماري در منطقه مديترانه ، خاورميانه ، كريمه و قسمت عمده هندوستان ،جنوب و غرب آسيا و آفريقا وجود دارد.

ناقل اصلي آن در منطقه مديترانه  گونه اي از جنس ريپيسفالوس مي باشد. كنه هاي ايكسوديده نيز قادر به انتقال آن به انسان هستند . كنه ها و انواع مختلف جوندگان و سگ نيز مخزن بيماري هستند . انتقال بيماري به انسان از راه ماليده شدن ، له شدگي كنه ها بر روي غشاي ملتحمه و خراشهاي بدني صورت مي گيرد.

  • ريكتزيا هاي متفرقه از جمله ريكتزياي عامل بيماري تب كيوfever

ارسال شده در 24 مهر 1395 توسط