بررسی گونه دمودکس

3265

از راسته Prostigmata  مي باشد منافذ تنفسي در قسمت پشتي – كناري ، نزديك قاعده كوكساي پاي اول تا دوم قرار دارد،انگل حفره هاي مويي و غدد چربي هستند،شکل آنها دراز،پاها کوتاه مشابه هم سه بندي،، شکم کرمي شکل ومعمولا از خطوط متعددي پوشيده شده است،دهان به منظور سوراخ کردن درست شده است و کليسر به صورت نيشتري در آمده است،ماده 35/0الي 040/ ميلي متري نرها کوچکترند،انتهاي خلفي بتدريج باريک شده و به قسمت مدوري ختم مي يابد

اهميت پزشکي

  • دمودکس گاهي بي ضررند مثلا در روي پوست صورت انسان اين انگل در حفره موئي و غدد چربي زندگي مي کند ضرر و زياني ندارد
  • در گوسفند ، بز ،گاو ، اسب و خوک گاهي در اثر دمودکس در حفره موئي غددچربي متورم شده که گاهي منجر به فاسد شدن پوست مي گردد
  • در سگ جرب دمودکسي بيماري خطرناک بوده و به آساني درمان پذير نيست. دمودکس از راه خون به قسمتهاي ديگر مي رود دمودکس درکبد کليه ريه و ساير اندام ديده شده است

درمان و کنترل

  • درگذشته از روتنون- بنزيل بنزوات- تزريق فناميدين-و…براي حيوانات استفاده مي شد.
  • دور نگهداشتن افراد سالم ازبيمار
  • بر اثر گرما ميزبان را ترک مي کند تغذيه نامناسب کمبود ويتامين عامل سرعت بخشيدن به بيماري  و انتشار و انتقال ان است  بنابراين تغذيه مناسب ودادن ويتامين به بيمار باعث کاهش آلودگي ومقاومت بيمار به انگل مي شود

ارسال شده در 24 مهر 1395 توسط