کاربرد سگ ها در جنگ

main_1200

سگ در فرهنگ نظامی اهميت فوق العاده ای داشته و در فعاليتهای مختلف نظامی از آن استفاده می شده است. يونانيان در گذشته از سگهای تربيت شده مستقيما در جنگ استفاده می کردند. در جنگ جهانی دوم روسها سگهايی را تربيت کرده بودند که بر پشت آنها بمب بسته می شد و به آنها آموزش داده شده بود که تانکهای آلمانهای نازی را پيدا کنند و با برخورد به آنها آنها را منفجر کنند. البته مواردی هم گزارش شده بود که اين سگها تانکهای روس را بجای تانکهای نازی مورد هدف قرار می دادند.

يکی ديگر از موارد کاربرد سگها استفاده از آنها در مين يابی مناطق مين گذاری شده بوده است. از کاربردهای مهم ديگر سگها کار نگهبانی و مراقبت از مناطق حفاظت شده می باشد که هم اکنون هم در بسياری از مناطق نظامی و در کشورهای مختلف صورت می پذيرد. در طی جنگ Peloponnesian War  (جنگی که بين آسپاراتها و آتنی ها در سالهای 431 تا 404 قبل از ميلاد بمدت 7 سال صورت گرفت و تمام امپراتوری آتن از بين رفت) معروف است که پارس يک سگ از سقوط شهر توسط مهاجمين که بطور غافلگير کننده قصد ورود به شهر را داشتند جلوگيری نمود.

ارسال شده در 24 مهر 1395 توسط