طبقه بندي مایت ها

54894-004-8c1bbff7

زير رده آكارينا به چهار راسته مهم پزشكي تقسيم مي شوند:راسته Astigmata (مايت ها )  بدن بطور ضعيف اسكلروتيزه شده ، پالپها دو بندي ، كليسر ها گاز انبري بوده و فاقد منفذ تنفسي و تراشه هستند .مايت هاي خارش زاي محصولات انباري  مانند مايتهاي گرد و غبار House dust mites و نيز ساكوپت اسكابئي عامل مولد بيماري گال كه موجب عوارض پوستي  (درماتيت ) در انسان مي شوند در اين گروه قرار دارند.

  • راسته Prostigmata : منافذ تنفسي در قسمت پشتي – كناري ، نزديك قاعده كوكساي پاي اول تا دوم قرار داشته و شامل مايت هاي گوناگون و نسبتا مختلف الشكل بوده كه كليسرها در آنها ممكن است به شكل گاز انبر يا چنگك مانند بوده و براي سوراخ كردن پوست تغيير شكل دهند . پالپها طويل و شبيه پا بوده و ممكن است يك زائده ناخن مانند داشته باشند.مانند

 

دمودکس

  • راسته Mesostigmata منافذ تنفسي در قسمت پشتي – كناري ، نزديك قاعده كوكساي پاي دوم تا چهارم قرار داشته و شامل مايت هاي موش و برخي مايت هاي خونخوار است.

راسته Metastigmata  (كنه ها) داراي يك جفت منفذ تنفسي در انتهاي طرفين بدن هستند ، هيپوستوم قطعات دهاني براي سوراخ كردن پوست ميزبان به هنگام خونخواري مورد استفاده قرار گرفته و داراي دندانه هايي است كه به طرف شكم انحنا دارد و شامل كنه هاي سخت Ixodidaeو كنه هاي نرم  Argasidae مي باشند.

ارسال شده در 23 مهر 1395 توسط