عوارض ناشي از گزش کنه ها در انسان و حيوان

rocky-mountain-spotted-fever-s2-illustration-of-dog-tick-bite

عفونت Infection با انتقال انواع عوامل بيماريزا باعث بيماريهاي عفوني مختلفي مانند تب راجعه كنه اي ( بومي مناطق آذربايجان ،شاهرود و ميانه) و تعداد زيادي از بيماريهاي ويروسي نظير CCHF ، بورليايي و بيماريهاي مانند تب Q و تولارمي و…مي شوند

  • درماتوزيس:تورم، خونريزي در محل زخم ومتعاقب آن محل مناسب براي بيماري مياز و عفونتهاي ثانويه مي گردد
  • مسموميت : به دليل چسبيدن به نسج ، ترشح بزاق باعث مسموميت موضعي همراه با تورم، خارش و قرمزي مي شوند.
  • خونخواري : موجب كم خوني و مرگ مي شود.
  • فلج كنه اي (موضعي )Tick Parallasis در کنه هاي سخت
  • انسداد مجراي گوش Otoacariasis به دليل اجتماع كنه ها درگوش ايجاد مي شود.
  • عفونت Infection با انتقال انواع عوامل بيماريزا باعث بيماريهاي عفوني مختلفي مانند تب راجعه كنه اي ( بومي مناطق آذربايجان ،شاهرود و ميانه) و تعداد زيادي از بيماريهاي ويروسي نظير CCHF ، بورليايي و بيماريهاي مانند تب Q و تولارمي و…مي شوند.

ارسال شده در 23 مهر 1395 توسط