مشکلات بر خورد با عوامل بيوتروريسمي

slide_1

به منظور الوده کردن منابع و مواد غذايي از روشهاي  مختلف چون آلوده کردن محصولات و يا حيواناتي که در تهيه مواد غذايي از آنها استفاده مي شود و يا دستکاري غذاهاي تهيه شده و نيز خرابکاري در غذاهاي توليد انبوه و در نهايت آلوده سازي منابع آبي مورد استفاده در صنايع غذايي از روشهاي الوده سازي غذا ست.

1- مشکل تشخيص حوادث بيوتروريسمي :

 

 • معمولا”در اينگونه اقدامات از عواملي استفاده مي شود که علائم اوليه تاخيري دارند و با گذشت زمان از انجام اقدامات خرابکارانه اثرات آن مشخص مي شود.
 • بسياري از عوامل بيماريزاي مورد استفاده براي اقدامات خرابکارنه براي جامعه پزشکي جامعه مورد هدف نااشناست .
 • سيستم پايش بهداشتي معمولا” در مورد شناخت حملات بيوتروريستي در قدم اول نارساست .

 

2 – تاثير اقدامات تروريستي بر سيستمهاي بهداشتي :

 

 • اين عوامل به سرعت پخش مي شوند .
 • محدوديت در واحدهاي درماني پيش مي آيد
 • در اينگونه موارد نياز به ابزار ويژه حفاظتي و نيز مراقبت هاي پزشکي ، آزمايشگاهها و اعمال جراحي پيش مي آيد
 • گاه خود پرسنل پزشکي و پايش هدف اعمال خرابکارانه واقع مي شوند

 

عوامل مورد استفاده در اقدامات بيوتروريسم:

 

 • عوامل بيولوژيک
 • عوامل شيميايي
 • عوامل سمي

 

 

عوامل بيولوژيک مورد استفاده در خرابکاري هاي بيوتروريستي :

 

عوامل باکتريايي : مانند سياه زخم ، طاعون ، تولارمي ، تبQ ، تب مالت و ….

عوامل ويروسي : ابله ، آنسفاليتها، تبهاي ويروسي دهنده و…

عوامل منتقله توسط آب و غذا: سالمونلا ، شيگلا ، اشيرشيا کولاي ،وبا ، کريپتوسپوريديوم

سموم منتقله توسط غذا :

سم بوتولينوم ، آنتروتوکسين استافيلوکوکي، ساکسي توکسين ها ، بروتوکسين ها ، تترودوتوکسينها

 

عوامل شيميايي  که مي تواند در اعمال خرابکارانه  استفاده شود :

فلزات سنگين ، آفتکشها ، ديوکسين ها ، سيانيدها و نيتريل ها

 

در بسياري از موارد غذا را بعنوان عامل بيولوژيک استفاده مي کنند . دلايل اين امر را مي توان بصورت زير بيان کرد :

 • همه نياز به غذا دارند و همه در مواجهه با عامل مورد نظر ( آلوده کننده ) قرار مي گيرند.
 • توليد و توزيع غذا بصورت انبوه بوده
 • تشخيص آلودگي طبيعي و خرابکارانه در موارد آلوده سازي مواد غذايي دشوار است.

 

از مواردي که مي توان به آنها اشاره کرد و در آنها  از غذا بعنوان منبع آلودگي استفاده شده است مي توان به مواردي اشاره کرد که در امريکا بستني پاستوريزه با سالمونلا الوه شده بود ، در اين مورد به سرعت بستني هاي آلوده در 48 ايالت توزيع شده و حدود 225000 مورد مسموميت گزارش شد که اين مثال به خوبي وسعت توليد و انتشار محصولات غذايي را نشان مي دهد .

 

ارسال شده در 23 مهر 1395 توسط