تأثیر بوی گلاب بر زایمان

120213105032-roses-lose-scent-story-top

اکثر زنان درد شدید و غیرقابل تحمل زایمان را تجربه میکنند. امروزه به دلیل عوارض مادري و نوزادی داروهاي ضددرد، توجه به روشهاي غیردارویی و طب مکمل مانند رایحه درمانی جهت کاهش درد زایمان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رایحه درمانی با گلاب بر شدت درد زایمان زنان نخستزا انجام شده است.


این کارآزمایی بالینی بر روي 80 زن نخستزا مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین اهواز در سال 1393 انجام گردید. نمونهها به صورت تصادفی به دو گروه مساوي کنترل و آزمون تقسیم شدند. در گروه آزمون استنشاق با گلاب در مرحله فعال زایمان انجام شد، درحالی که براي گروه کنترل اقدامات معمول صورت گرفت. شدت درد در دو 8 – 6 و 10 -8 ،4 – گروه با استفاده از مقیاس دیداري درد یک بار قبل از مداخله و سه بار بعد از مداخله در دیلاتاسیونهاي  مستقل تجزیه و تحلیل t سانتیمتر اندازهگیري شد. دادهها با استفاده از آزمون مجذور کاي، آزمون دقیق فیشر و آزمون شد.
بعد از .(p=0/ یافته ها: بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر شدت درد قبل از مداخله اختلاف معنیداري وجود نداشت ( 223از نظر آماري اختلاف (p=0/ 6 سانتیمتر ( 300 – و در دیلاتاسیون 8 (p=0/ 4 سانتیمتر ( 312 – مداخله در دیلاتاسیون 6این اختلاف معنیدار بود. (p=0/ 8 سانتیمتر ( 023 – معنیداري بین دو گروه مشاهده نشد، اما در دیلاتاسیون 10
نتیجه گیري: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد رایحه درمانی با گلاب میتواند درد زایمان را کاهش دهد، اگرچه توصیه میشود مطالعات بیشتري در این زمینه صورت گیرد.

ارسال شده در 23 مهر 1395 توسط