شكل خارجي كنه هاي نرم

tick_bg

كنه هاي بالغ بيضي شكل بوده و در جهت پشتي شكمي پهن شده اند.جلد آنها سخت و چرمي مي باشد. چشم هاي ساده ممكن است در امتداد لبه هاي جانبي بدن بعضي از گونه ها وجود داشته باشد.اسكوتوم يا سپر پشتي كه در كنه هاي سخت ديده مي شود در كنه هاي نرم وجود ندارد. سر دروغين يا كاپيتولوم در قسمت شكمي قرار داشته و لذا از نماي پشتي ديده نمي شود.در حاليكه در كنه هاي سخت كاپيتولوم به طرف جلو پيش آمده و از سطح پشتي ديده مي شود و لذا از اين طريق مي توان كنه هاي سخت و نرم را در كليه مراحل از هم جدا كرد. لازم به ذکر است ضمائم دهاني در لارو کنه هاي نرم از سطح پشتي قابل رويت است.

مخرج در سطح شكمي و در فاصله يك سوم از لبه خلفي باز شده در حاليكه منافذ تناسلي بلافاصله در پشت پايه كاپيتولوم قرار دارد.منافذ تنفسي جلوي كوكساي پاهاي خلفي قرار داشته و اندام كوكسال در بين جفت پاهاي اول و دوم باز مي شود.نر و ماده از نظر شكل ظاهري بسيار شبيه هم بوده و راه تفكيك آنها از روي منفذ تناسلي آنهاست كه در نرها مشخص تر است .

از آنجاييكه هر دو جنس خونخورده و در انتقال بيماري نقش دارند تفكيك آنها خيلي اهميت ندارد.

دوره زندگي

خونخواري براي رشد تخمك امري ضروري است . آرگازيده ها بعد از هر خونخواري در مرحله بلوغ 6-4 دسته تخم كوچك كه هر دسته شامل 15 تا 100 تخم كروي است گذاشته كه گاهي تعداد دفعات كمتر ولي تعداد تخم بيشتر است

كنه هاي بالغ سالها زنده مانده و در دوران زندگي خود هزاران تخم مي گذارند. آنها تخمهاي خود را در درز ديوارها ، كف خانه ها ، مبلمان منازل ،خاك . خاشاك ، لانه جوندگان ، و يا در محلهاي استراحت و خواب حيوانات و پرندگان وحشي مي گذارند.

كنه هاي آرگازيده 5-4 بار و بعضا تا 8 بار مرحله نمفي داشته و براي ورود به هر مرحله نياز به يك خونخواري دارند. خونخواري معمولا در هنگام غروب ويا طول شب انجام مي گيرد.

كنه هاي نرم بالغ چندين سال و در شرايط آزمايشگاهي تا 15 سال زنده مانده و بعد از هر خونخواري 7-5 سال زنده مانده و در صورت عدم دسترسي به ميزبان سالها گرسنگي را تحمل مي كند.

انتشار اين كنه ها به دليل كوتاه بودن زمان خونخواري به صورت لكه اي ومحدود به خانه ، لانه يا محل استراحت ميزبان بوده ولي تراكم آنها در همين مكانهاي محدود بسيار بالاست .

ارسال شده در 20 مهر 1395 توسط