غیرفعال کردن دیفتري با ایمن سازي

big_thumb

دیفتري مثال کلاسیکی از بیماري باکتریایی است که در نتیجه اگزوتوکسین ترشحی به وجود آمده و می توان توسط ایمن سازي با یک توکسوئید غیر فعال، علیه آن ایمنی ایجادکرد. عامل این بیماري یک باسیل گرم مثبت به نام کورینه باکتریوم دیفتریه می باشد که در سال 1883 براي اولین با توسط تئوردوکلبس 2 معرفی شد وی ک سال بعد توسط لوفلر مشخص شد که عامل دیفتري در خرگوش و خوکچه هندي می باشد. اتوپسی حیوانات آلوده نشان داد که اگر چه رشد باکتري تنها به مکان تلقیح محدود می شود اما تخریب گسترده اي در اندام هایی مثل قلب، کبد و کلیه به وجود می آید.


این یافته ها لوفلررا برآن داشت که تصور کند علائم قلبی و عصبی این بیماري در اثر یک ماده سمی ایجاد می شوند. نظریه لوفلر در سال 1888 مورد تأیید قرار گرفت. در این زمان یرسین 1 و رون 2 با تزریق محیط کشت فیلتر شده کورینه باکتریوم، بیماري را در حیوانات ایجاد کردند. دو سال بعد، فون بهرینگ نشان داد که آنت ی سرم علیه توکسین، از مرگ جانوران آلوده جلوگیري می کند. وي بوسیله مجاورت توکسین با تري کلیرید ید، توکسوئیدي تهیه کرد ونشان داد که این توکسوئید می تواند آنتی بادي دفاعی را در حیوانات القا کند. در نتیجه افزایش ایمن سازي با توکسوئید، تعداد موارد دیفتري به سرعت کاهش یافت.
در سال 1920 ، تقریباً 200 مورد دیفتري از هر 100000 نفر جمعیت در ایالات متحده وجود داشت. در سال 2004 مراکز کنترل بیماري ، هیچ گونه دیفتري را در مناطق تحت پوشش واکسیناسیون، گزارش نکردند. عفونت طبیعی با کورینه باکتریوم دیفتریه تنها درانسان رخ می دهد. این بیماري توسط ذرات تنفسی موجود در هوا از فردي به فرد دیگرمنتقل می شود. این ارگانیسم در نازوفارنکس استقرار یافته و در لای ه هاي سطحی مخاط تنفسی باقی می ماند. رشد این ارگانیسم به تنهایی موجب آسیب جزئی بافت می شود و فقط یک واکنش التهابی خفیف ایجاد می کند. قدرت این بیماري زایی این ارگانیسم تماماً ناشی ازتوکسین قوي آن می باشد. این توکسین موجب آسیب بافت هاي پایه شده در نتیجه موج به تشکیل غشاي کاذب خشن فیبرینی (سودوممبران) می شود که از فیبرین، سلول هاي سفیدخونی و سلول هاي مرده اپی تلیال تنفسی تشکیل شده است. خود این غشا می تواند موجب خفگی شود. این اگزوتوکسین همچنین مسئول علائم گسترده منتشري می باشد. آسی بهايعمده میوکارد و آسیب هاي عصبی رایج می باشد. اگروتوکسینی که موجب علائم دیفتري کد می شود. در برخی سویه هاي کورینه باکتریوم دی فتریه، فاژ tox می شود، توسط ژن ممکن است به حالت لیزوژنی 1 درآید. اگزوتوکسین دیفتري بی نهایت قوي است به طوري که یک مولکول آن، یک سلول را می کشد. حذف زنجیره اتصالی از ورود اگزوتوکسین به سلول جلوگیري می کند و آن را به صورت غیرسمی در می آورد. امروزه توکسوئید دیفتري به وسیله مجاورت سم با فرمالدئید تهیه می شود. ایمونیزاسیون با توکسوئید موجب تولید آنتی بادي هایی می شود که می توانند به توکسین متصل شده و فعالیت آن را خنثی نمایند. از آنجایی که میزان آنتی بادي به تدریج با گذشت زمان کاهش می یابد، به منظور حفظ سطح آنتی بادي محافظت کننده، دوزهاي یادآور به فاصله زمانی 10 سال توصیه می شود.

ارسال شده در 19 مهر 1395 توسط