ویژگی هاي ویروس آنفولانزا

fluvirus-antigentic-characterization-large
ذرات ویروس آنفولانزا یا ویریون ها، داراي شکل کروي نامنظم یا بیضی بوده که قطري 90 متر دارند. این ویریون ها با یک پوشش خارجی احاطه می شوند حدود  100گلیکوپروتئینی که در پوشش جاي گرفته اند، هماگلوتینین 1 و نورآمینیداز 2 م ی باشند که داخل پوشش، یک لایه داخلی از پروتئین ماتریکس، نوکلئوکپسید را فرا گرفته است.متصل به (ssRNA) تک رشت هاي RNA نوکلئوکپسید متشکل از 8 رشته مختلف ازپلیمراز میباشد

یک یا چند پروتئین مختلف آنفولانزا را کد می کند. سه نوع اصلی RNA هر رشته را می توان با اختلاف در نوکلئوپروتئین ها و پروتئین هاي ماتریکس آنها (C, B, A) آنفولانزارایج ترین نوع بوده و مسئول پاندمی هاي عمده انسانی A از یکدیگر تفکیک نمود. نوع تنها موجب بیماري C موجب بیماري انسان ( و نه حیوان) شده و نوع B می باشد. نوع خفیفی درانسان می شود. تغییرات آنتی ژنی در هماگلوتینین و نورآمینیداز زیرنوعهاي را مشخص می کنند

خصوصیت متمایز ویروس آنفولانزا قابلیت تغییرپذیري آن می باشد. این ویروس می تواندآنتی ژن هاي سطحی خود را کاملاً تغییر دهد. تغییرات آنتی ژنی در وهله اول موجب تغییر. در هماگلوتینین و نورآمینیداز می شود تنوع توالی اسیدآمینه در 10 پروتئین ویروس آنفولانزا از دو سویه 2گلیکوپروتئین هاي هماگلوتینین و نورآمینیداز بیشترین تنوع توالی دیده می شود.

یکی NA و HA دو مکانیسم مختلف، موجب این تغییرات آنت ی ژنی دردریفت آنتی ژنی 1 و دیگري شیفت آنتی ژنی 2. دریفت آنتی ژنی شا مل یک سري ازجهش هاي نقطه اي خودبه خودي است که به تدریج اتفاق افتاده و منجر به تغییرات جزئی  می گردد. شیفت آنتی ژنی منجر به ظهور ناگهانی یک زیرنوع جدید آنفولانزا می شود که آن به طور قابل توجهی با ویروس هایی که در اپیدمی قبلی وجود داشتند، NA و احتمالاً HA
متفاوت می باشد

ارسال شده در 19 مهر 1395 توسط