بسیاري از ویروس ها با آنتی بادي خنثی می شوند

antibodies-neutralizing-viral-antigenic-variation-disease-outbreaks-epitopes-glycosylation-hemagglutinin-h1n1-1918-pandemic-spanish-flu-influenza-gripe

 

آنتی بادي هاي ویژه آنتی ژن هاي سطح ویروس، اغلب در پیشگیري از گسترش ویروس در طول یک عفونت حاد و پیشگیري علیه عفونت هاي مجدد، حیاتی می باشند. آنتی بادي ها درصورت تجمع در جایگاه ورود ویروس به بدن، به طور ویژه اي در پیشگیري علیه عفونت مؤثرند. بسیاري از ویروس ها پذیرنده هاي سطحی را عرضه می کنند که آنها را قادر می سازدتا با اتصال به مولکول هاي اختصاصی غشاي سلول میزبان عفونت را آغاز کنند.

 


به عنوان مثال، ویروس آنفولانزا به سیالیک اسید موجود در گلیکولیپیدها وگلیکوپروتئین هاي غشاي سلول متصل می شوند. رینوویروس به مولکو لهاي چسب ان بین اتصال می یابد. در صورتی که علیه B روي سلول هاي CR به 2 EBV و (ICAMs) سلولی پذیرنده ویروسی آنتی بادي تولید شود، می تواند با جلوگیري از اتصال ذرات ویروسی به  ترشحی در مخاط با مهار اتصال ویروس به IgA . سلول هاي میزبان، مانع عفونت شود سلول هاي اپی تلیال مخاطی نقش مهمی در دفاع میزبان علیه ویروس ها دارد.
خنثی سازي ویروس با آنتی بادي گاهی شامل مکانیسم هایی است که پس از اتصال ویروس به سلول میزبان عمل می کنند. براي مثال، آنتی بادي ها می توانند با اتصال به پپتیدهایی که جهت الحاق پوشش ویروسی با غشاي پلاسمایی لازمند، مانع نفوذ ویروس شوند. در صورتی که آنتی بادي تولید شده یک ایزوتایپ فعال کننده کمپلمان باشد، ممکن است موجب لیز ویریون هاي پوشش دار گردد.

ارسال شده در 19 مهر 1395 توسط