عفونت هاي ویروسی

viral-infections
ویروس ها کوچک ترین قطعات اسیدنوکلئیک به همراه پوشش پروتئینی یا لیپوپروتئینیمی باشند. آنها به منابع میزیان جهت تکثیر خود نیاز دارن د. در بسیاري از موارد، فرآیندتکثیر ژنومی، مستعد اشتباه می باشد و جهش هاي متعددي به وجود می آید. از آنجایی که دریک چرخه تکثیر، شمار بسیاري از ویروس هاي جدید به وجود می آیند، این جهش یافته هاتوانایی تکثیر خودشان را حفظ می کنند. از نقطه نظر بقا، ویروس قبل از آن که موجب کشتارسلول شود، سبب حفظ بقاي سلول می گردد، بدین معنی که تداوم همزیستی براي بقايدائمی ویروس لازم است. با این وجود، قابلیت جهش زایی ژنوم ویروس گاهی موجب ایجادجهش یافته هاي کشنده اي می شود که این وضعیت متعادل با میزبان خود را حفظ نمی کنند.


اگر چنین جهش یافته هایی موجب مرگ میزبان خود می شوند، لازمه بقاي ویروس، انتقال آنبه میزبان جدید می باشد. راه کارهاي کلی موجود براي بقاي ویروس قبل از این که بیماريشدید یا مرگ رخ دهد، یک دوره نهفتگی طولانی مدت می باشد که در طول این دوره ممکن است میزبان، ویروس را به دیگران انتقال دهد.چنین راه کاري را به کار می گیرد. راه کار دیگر، انتقال ساده ویروس می باشد که در HIVآن، عفونت حتی در طول یک بیماري حاد کوتاه مدت نیز می تواند به طور مؤثري منتقل شود. ویروس هاي آنفولانزا و آبله از این راه کار استفاده میکنند. چرخه زندگی پاتوژنی ویروس ها براي انسان، ممکن است میزبان هاي غیرانسانی را هم در بر بگیرد. به عنوان مثال،در گونه هاي خاصی از پرندگان به خوبی تکثیر یافته و توسط (WNV) ویروس نیل غربی پشه ها از پرنده اي آلوده به میزبان هاي نهایی مرگ 1 مثل انسان و اسب منتقل م ی شو د.
بین انسان ها از طریق پشه کارآمد نمی باشد، زیرا تیتر ویروس در خون انسان WNV انتقال پایین بوده و میزان خون منتقل شده توسط نیش پشه اندك می باشد و ویرو س هاي کافی پاسخ ایمنی به بیماریهاي عفونی از طریق انتقال خون از انسان به WNV ، جهت بیماري زایی در آن وجود ندارد. به هرحال انسان منتقل شده و ممکن است از طریق مادران باردار آلوده، به نوزاد انتقال یابد. چندین سازوکار اجرایی از ایمنی اختصاصی به همراه سازوکارهاي دفاعی غیر اختصاصی، جهت (18- پیشگیري یا حذف عفونت ویروسی فراخوانده می شوند.  پاسخ ایمنی ذاتی به عفونت ویروسی در وهله اول شامل تولیددو رشته اي که در طول چرخه زندگی RNA می باشد. مولکول هاي NK شدن سلول هاي و IFN- ها مورد شناسایی قرار گرفته که موجب بیان TLR ویروس تولید می شوند، توسط.(18- توسط سلول هاي آلوده می شوند. (شکل 2 این اینترفرون ها به پذیرنده متصل شده و تولید .IFN-α,β 18 : القاي فعالیت ضد ویروسی توسط – شکل  دو رشته اي را القا می کند. فعالیت RNA -5 اولیگوآدنیلات سنتتاز و پروتئین کیناز وابسته به ‘-2’را تجزیه می کند.

ارسال شده در 19 مهر 1395 توسط