درمان مشکلات نخاعی با سوسک دایتیسیده

 rhantus_yessoensis

این گروه از سوسک ها آبزی و نسبتاً بزرگ می باشند . شکل آنها نخم مرغی و پوستشان صاف است . پاهای عقب پهن و دارای ردیفی از موهای طویل میباشد ، که برای شنا کردن و پارو زدن در آب مناسب است . آنتن  ها نخی و کشیده است .

در تحقیقا ت به عمل آمده ، مواد شیمیا یی موجود در همولنف این سوسک ها برای ترمیم اعصا ب و استفا ده در بیما ری های نخاعی بکا ر می رود . دسترسی به چگونگی عملکرد این مواد و فرمول شیمیا یی آن و دارو های کشف شده و نحوه ی استفا ده از آن ممکن نشد .

ارسال شده در 18 مهر 1395 توسط