پیشگیری از ایجاد تومور با کمک سوسک های سرگردان

dinaraea-angustula-2-19-3-2

 

به این نوع سوسک ها ، سوسک های سرگردان می گویند . بدنی کشیده و با ریک دارند. غا لباً در صحرا قا بل شنا سا یی هستند . با ل های جلویی کوتاه و دوبند را بیشتر نمی- پوشا نند. انتهای شکم را مثل عقرب بالا نگاه می دارد. رنگ های قشنگ سیاه ، نارنجی و رنگ های مختلف دیگر دارد . با لهای عقبی تا خورده در زیر با  ل جلویی پنها ن است ولی به خوبی پرواز می کند . معمولاً ما ندیبول کشیده و طویل و خیلی برنده دارد . حشرات با لغ همه شکا رچی هستند . یک جنس از این خا نواده به نا م پدروس ( Paederus ) ما ده ای  سمی به نام پدرین (Pederin)  تولید می کند .

پدرین در تحقیقا ت ضد سرطا ن استفا ده می شود . این مطلب در سا ل 1958 توسط پا وان گزارش شده است . پدرین از ایجا د تومور جلوگیری به عمل می آورد . بر اساس آزمایشهای انجا م شده بر روی موش های سفید آزمایشگا هی اثرات مثبت مشا هده شده و باعث توقف میتوز شده است پدرین از بسیاری مها ر کننده های دیگر ما نند پوروما یسین ، ریفوما یسین   ،   اکسی تتراسا یکلین   ،   دانوما یسین   قویتر است ، و باعث توقف سنتز پروتئین در کشت های سلولی انسا ن میشود . ( Perani et al 1968 ) پدرین به میزان یک نانو گرم در لیتر باعث توقف میتوز در سلول های پستا نداران می شود. عکس العمل پدرین مانند دیگر متوقف کنندگا ن DNA می با شد. استفاده از مواد رادیو اکتیو در مطا لعات عملکرد پدرین را نشان داده است . پدرین باعث توقف سنتز DNA و پروتئین های سلولی میشود ، بدون اینکه تا ثیری بر RNA داشته با شد .

پدرین ما ده ی شیمیا یی  آمید پدرین می با شد . این ترکیب سمی بوسیله ی جنس ما ده ساخته شده و به تخم ها انتقا ل پیدا می کند . همولنف لارو این حشرات نیز دارای پدرین میباشد . که برای حفا ظت حشره بکا ر می رود.

ارسال شده در 17 مهر 1395 توسط