درمان بوسیله ی مواد شیمیایی سوسک ها

japanese-beetle-garden-pest-bug_0

 

طور کلی سوسک ها و مواد شیمیا یی آنها از زمان قدیم مورد استفا ده واقع می شده-اند .بعضی از آنها امروزه نیز مورد استفا ده قرار می گیرند در صورتیکه بعضی از افراد گمان می کنند که درما ن بوسیله ی مواد شیمیایی سوسک ها خرافا تی بیش نیست .

تاریخ مصر با ستا ن سا لها ست که مشتا قا ن کشف راز های این سرزمین کهن را به سوی خود می کشا ند . آنچه در پا پیروسهای طبی با ستا نی مصر موجود است ، عملی که بدست ایمحوتپ انجا م گرفت ، برای کسانی که در عصر سلسله ی سوم فراعنه می زیستند به صورت معجزه در آمد.  ایمحوتپ موفق شده بود که با بیما ری تراخم که در آن زما ن موجب کوری می شد به مبا رزه بر خیزد و آن را مغلوب نما ید . عملی که خا رج از قدرت یک انسان به حسا ب می آمد. پس او با ید خدا محسوب شود . تراخم در منا طق خشک رواج دارد و حتی امروز هم در مصر متداول است . این بیما ری با عفونت شدید همراه می با شد و احتمال دارد به کوری بیما ر منجر شود . عا مل انتشا ر این بیما ری نوعی با کتری می باشد . آپوپی   ، همسر ایمحوتپ به این بیما ری مبتلا شده بود این امر وی را بر آن داشت که به مبارزه با بیما ری اقدام نما ید . او ابتدا سر و با ل های نوعی سوسک را جدا کرد و پس از آن جانور دو نیم شده را به روغن آغشته نمود و آنرا بر روی چشما ن همسرش قرار داد . ناگهان معجزه اتفا ق افتا د و پما د موجب آن شد که عفونت چشمان آپوپی از بین برود و بینا یی خود را با ز یا بد . این نوع سوسک از آن به بعد به عنوان سوسک عشق شهرت یافت .

 

ارسال شده در 17 مهر 1395 توسط