تولیدات شیمیایی حشرات

the-chemistry-of-insect-repellents-2015

ارسطو گفته است ، همه ی مردم طبیعتاً می خواهند بدانند . انگیزه این خواستن انسان را به کشف راز های طبیعت سوق میدهد .در کتابهای باستانی لاتینی حشرات به عنوان مرجع دارویی استفاده می شده اند ، و به عنوان دارو به دو صورت مورد استفاده قرار می گرفتند .

  1. تولیدات شیمیایی حشرات
  2. استفاده از وجود حشره

     تولیدات شیمیا یی حشرات و استفا  ده آن در کشا ورزی  و پزشکی دارای جذابیت بسیا ری است . محصولات طبیعی بسیا ر مفید تر و موثر تر از مواد مصنوعی می –با شند . برای مثا ل بعضی مواد بدست آمده از حشرات دارای خا صیت ذخیره سا زی فلزات می با شند . آنها میتوانند فلزاتی مانند مس ، کا دمیوم و سرب را جمع آوری کرده و ارگا ن های مختلف خود ذخیره سا زی نما یند .

       چسندگی را بسیا ری از حشرات  برای دفاع و یا سا یر حرکا ت از خود بروز میدهند، این حشرات مواد چسبنده ی زیستی و نرم کننده  ما نند روغن تولید می نمایند.

       بسیا ری از حشرات بخصوص راسته کلئوپتر ا منبع عظیم مواد بیولومینسا نس و بیو کروم های فلورسنت ما نند: کا رتنوئید ها ، کرمن ها  ، فلونوئید ها ، پورفیرین ها ، ملانین ها ، فلوسا کسین ها ، پورین ها ، پتریدین ها ، ایزو آلوکسین ها ، کوئینون ها ، پروتئین های بیو کرومیک هستند . مواد لومینسانس در راسته ی کلئوپترا واکنشی برابر 100 هزار دالتون آنزیم دارند . مواد لوسیفراز موجود بر روی بیو کروم لوسیفرین باعث بوجود آمدن ATP بالایی می شوند .

 

ارسال شده در 17 مهر 1395 توسط