تعاریف مختلف در مورد انفولانزای A/H5وA/H7

h7n9-reassortment-diagram-sm

تعریف مورد مشکوک(Suspect Case) مبتلا به انفلوانزای A/H7وA/H5 – هر بیمار تب دار( درجه حرارت بیشتر از 38 درجه سانتیگراد ) به همراه حداقل یکی از علائم زیر:  سرفه ،گلودرد ، تنگی نفس ،کونژنکتیویت .

به همراه حد اقل یکی از یافته های زیر :

الف – سابقه تماس در 7 روز قبل از شروع علائم باپرندگان بخصوص مرغی که بدلیل یک بیماری مرده باشد .

ب – وجود سابقه تماس درطی 7 روز قبل از شروع علائم با یک مورد تائید شده انفلوانزای A/H7 یا A/H5 که درمرحله واگیر داری بیماری بوده است ( یک روز قبل از شروع علائم تا 7 روز بعد از شروع علائم ) .

ج – سابقه تماس در طی 7 روز قبل از شروع باسطوح محیطی آلوده به انفلوانزای پرندگان .

د- سابقه کار در آزمایشگاهی که نمونه های انسانی یا حیوانی مشکوک به آلودگی انفلوانزای بسیار بیماریزا (HPAI) داشته اند.

2 – مرگ بدلیل بیماری حاد تنفسی با علت نا مشخص (Unexplained) وحد اقل یکی از موارد زیر :

الف – اقامت در مناطقی که موارد مشکوک یا تائید شده با   HPAIگزارش شده است .

ب- وجود سابقه تماس طی 7 روز قبل از علائم با یک موردتائید شده انفلوانزای انسانی A/H5 که در مرحله واگیر دار بیماری بوده است .

 

 

 

ارسال شده در 17 مهر 1395 توسط