پاتوژنز انفلوانزا

image26

انتقال ویروس از راه تنفسی است.تکثیر ویروس در اپیتلیوم تنفسی بوده وبا تخریب سلول ها همراه است.ویرمی بندرت رخ می دهد.دفع ویروس در ترشحات تنفسی بمدت 10-5 روز ادامه می یابد.

دوره کمون : 2روز (بین 4-1 روز)

شدت بیماری بستگی به مواجهه قبلی با انواع مشابه ویروس دارد.

علائم بیماری شامل شروع ناگهانی تب، درد عضلانی، گلودرد، سرفه خشک و سردرد    می باشد.

پنومونی:

–اولیه: توسط خود ویروس انفلونزا

–ثانویه: عفونت باکتریایی

سندرم ری

میوکاردیت

مرگ : 1-5/0 مورد مرگ

به ازاء 1000  نفر

مخزن بیماری

–انسان، حیوانات ( فقط نوع A)

انتقال

–تنفسی ( از طریق هوا)

الگوی زمانی

–حداکثر در ماه آذر تا اسفند (در مناطق معتدل این پیک ممکن است زودتر یا دیرتر ایجاد شود.)

سرایت

–حداکثر 2-1 روز قبل و 5-4 روز بعد از شروع علائم

ارسال شده در 16 مهر 1395 توسط