بی خوابی مزمن و اضطراب ریشه ارثی و ژنتیکی دارد

anxious-woman-with-therapist

در یک بررسی علمی بر روی 300 جفت از دوقلوها در انگلستان معلوم شد با وجودی که عوامل محیط زیست و روش زندگی والدین می تواند در بروز و پیشرفته عارضه بی خوابی و همچنین اضطراب و نگرانی کودکان نقشی انکار ناپذیر داشته باشد ارثی بودن و نقش ژن در این موارد بسیار مهم بوده و نباید فراموش شود.

در این بررسی این عوارض بین دوقلوهای مشابه و نامشابه به دقت مطالعه گردیده و نشان می دهد که بی خوابی و بدخوابی در نهایت سبب بروز اضطراب و استرس شده و گمان می رود که هر دو نوع عارضه مورد بحث بخاطر یک ژن معیوب بروز و پیشرفت می نماید اگر چه محیط زیست و عوامل مربوط به آن نیز می توانند در چند و چون این عوارض دخالت کنند. این پژوهشگران توصیه می کنند افرادی که در کودکی به عارضه بدخوابی دچار هستند حتما باید زیر نظر متخصص مشکل آنها دیگر جلوگیری شود.

 

ارسال شده در 15 مهر 1395 توسط