سبب شناسی ژیاردیا زیس

slide_50

مولد بیماری Lamblia Intestinalis است که بیشتر در مناطق گرمسیری دیده می شود ولی در مناطق با آب و هوای معتدل نیز وجود دارد. این انگل که از گروه پرروتوزوئرهای تاژکدار است اول اثنی عشر را آلوده می سازد و در مواردی که شکم درد، اسهال راجعه، تب، کم خونی و استئاتوره وجود دارد آلودگی روده باریک را نیز در بر می گیرد. بیماری بیشتر شامل کودکان پنج تا ده ساله می شود. سرایت بیماری از طریق موادغذایی آلوده، آب و مگس است لذا نسبت به سطح بهداشت در مناطق مختل فاهمیت آن از نظر شیوع متفاوت است. لامبلیای روه ای در قسمت فوقنی روده باریک زندگی می کند زیرا محیط آن برای تروفوزوئیت ها مناسب است و به این جهت در مدفوع فقط کیست لامبلیا دفع و پیدا می شود.

 

منظره بالینی

لامبلیا فقط مشروط یعنی به طور اختیاری بیماری زا است. بسیاری از کودکان با وجود آلوده بودن به لامبلیا از نظر بالینی فاقد نشانه های بیماری هستند. بعضی از کودکان آلوده به این انگل ناراحتیهای خفیف درناحیه شکم مانند مدفوع متعدد و نسبتا شل دارند ولی عده ای از کودکان نیز در اثر این آلودگی به شدت دچار بدی جذب می شوند به طوری که تشخیص افتراقی آن از بیماری سلیاک مشکل است. ظاهرا کمبود تولید ایمون گلوبولین آ به آلوده شدن روده باریک با لامبلیا کمک می کند. همچنین ممکن است در اثر این آلودگی به طور ثانوی تحمل قند کاهش یافته و مدفوع آبکی شود.

تشخیص

در تمامی موارد اسهال خفیف با علت نامشخص باید در جستجوی لامبلیا بود. مدفوع باید حداقل سه بار به فاصله سه تا چهار روز از نظر وجود کیست لامبلیا مورد آزمایش قرارگیرد. در صورت لزوم می توان به وسیله بیوپسی مکنده روده نازک تشخیص را مسجل کرد. برای این کار بهتر است از لوله هدایت کننده ای استفاده شود که بتوان از درون آن ترشحات اثنی عشر را مکید و فورا و با همان گرمای بدن بیمار در زیر میکروسکوپ گذاشت و تروفوزوئیت های متحرک را جستجو کرد. ماده به دست آمده از بیوپسی معمولا تغییرات خفیف و غیره ویژه در بافت مخاط روده باریک را نشان می دهد. به وسیله رنگ گیمسا می توان تروفوزویت ها را در لام مخاط مشاهده کرد.

درمان

تجویز دارو موقعی توصیه می شود که اولا نشانه های بیماری وجود داشته باشد ثانیا دلایل دیگری برای وجود این نشانه ها به دست نیامده باشد. داروی انتخاب مترونیدازول است که به تعداد 10 تا 40 میلی گرم برای کیلوگرم وزن بدن در بیست و چهار ساعت در سه وعده و برای مدت پنج روز داده می شود. داروی دیگر تینیدازول است که به کودکان 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و فقط در یک بار خورانده می شود. عوارض این داروها عبارتند از تهوع، استفراغ، لوکوپنی، اختلالات مغزی و واکنشهای آلرژیک، در لوکوپنی ها و بیماریهای سلسله اعصاب مرکزی تجویز داروهای یاد شده منوع است.

پیش آگهی بیماری معمولا خوب است.

ارسال شده در 6 مهر 1395 توسط