تاثیر سوء تغذیه بر عقب ماندگی ذهنی

baby1

از دیرباز تصور می شد که کمبود پروتئین و سایر مواد غذایی اساسی در مدت رشد جنین می توانند صدمه جسمانی و روانی جبران ناپذیری وارد کنند. اما اکنون تصور بر این است که این فرض ارتباط علیتی مستقیم ممکن است بیش از حد ساده انگاری باشد. سوء تغذیه می تواند به صورت غیر مستقیم یعنی با تغییر دادن پاسخ دهی، کنجکاوی و انگیزش کودک برای یادگیری بر رشد ذهنی تاثیر بگذارد. طبق این فرضیه این کمبودها بعدا به عقب ماندگی نسبی توانایی عقلانی منجر می شوند. اشاره ضمنی این فرضیه این است که حداقل مقداری از نارسایی عقلانی مرتبط با سوء تغذیه، مورد خاصی از محرومیت روانی- اجتماعی است که پیامدهای عقب ماندگی را نیز در بر می گیرد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 6 مهر 1395 توسط