اطلاعات پزشکی گلومرولونفریت حاد منتشر

acute-post-streptococcal-glomerulonephritis-1-638

در گلومرولونفریتهای منتشر یک التهاب غیر چرکی وجود دارد که تقریبا تمامی گلومرولیومها را در بر می گیرد و در اکثر موارد با یک نفریت ناشی از ایمونوکمپلکس مواجه هستیم. اکثر بیماریهای گلومرولی کلیه ها از نوع التهابی هستند. نشانیهای اصلی این التهابات به صورت هماتوری و پروتئینوری آشکار می گردد.

 

نشانیهای اصلی سندرم آماس کلیه ها عبارتند از: هماتوری، پروتئینوری و سیلندروری. این وضع می تواند سبب کاهش فیلتراسیون گلومرولی و در نتیجه آستونمی، اولیگوری یا آنوری، ادم و افزایش فشار خون شود. این سندرم نفریتی که گلومرونفریت بیماری اصلی آنست در اثر اختلالها و جریانهای پاتولوژیک اگزوداتیو، پرولیفراتیو و یا نکروز بافتهای گلومرولوم بوجود می آید.

نشانیهای اصلی سندرم نفروتیک عبارتند از: پروتئینوری شدید و زیاد و ادم ناشی از آن. در این بیماری اختلال پرمئابیلیته بازال مامبران ها در گلومرولوم نقش عمده دارد و سبب خروج مقدار زیادی پروتئین از طریق ادرار می شود. به این اختلال می تواند یک سندرم آماس کلیوی نیز اضافه شود و این بستگی به آن دارد که گلومرولوم تا چه اندازه آسیب دیده باشد. لذا تعجب ندارد اگر در یک بیمار هر دو سندرم با هم بروز کند زیرا انتقال یکی به دیگری می تواند به طور منطقی اتفاق افتد.

در سنین کودکی نشانیها معمولا تک یا اندک هستند. افتراق دقیق این دو سندرم فقط به وسیله بیوپسی کلیه ها میسر است. از آنجا که درمان این دو سندرم با هم تفاوت دارد لذا باید همیشه تشخیص افتراقی داد.

ارسال شده در 3 مهر 1395 توسط