سندرم آماس کلیوی

Human kidney cross section

در اثر التهاب گلومرولومها یک گروه از نشاینهای بالینی آشکار می گردد به این جهت به جای کلمه بیماری اصطلاح سندرم بکار برده می شود. از نظر بافت شناسی درجه های گوناگون التهاب در گلومرولومها گاه شدید گاه ضعیف دیده می شود که آن را در کل گلومرولونفریت می نامند. باید بین نوع حاد و مزمن بیماری از نظر تشخیصی فرق گذاشت.

گلومرولونفریت حاد اغلب پس از یک عفونت بروز می کند در حالیه در مورد گلومرولونفریت مزمن یا وضع روشن نیست یا در اثر یک بیماری سیستمیک به وجود می آید.

نشانیهای سندرم آماس کلیوی (سندرم نفریتی)

الف- اریتروسیتوری: بیش از 10 اریتروسیت در میلی متر مکعب ادرار با بیش از یک میلیون در ادرار 24 ساعت یا 2 اریتروسیت در یک دیدگاه میکروسکوپ از سدیمان ادرار.

ب- پروتئینوری: بیش از 300 میلی گرم در لیتر یا بیش از 150 میلی گرم برای هر متر مربع سطح بدن در ادرار 24 ساعت.

ج- سیلندروری: بیش از یک سیلندر در 20 دیدگاه میکروسکوپ یا 10000 در ادرار 24 ساعت.

د- اولیگوری: کمتر از 200 سی سی ادرار برای هر متر مربع سطح بدن در 24 ساعت.

ارسال شده در 3 مهر 1395 توسط