فقدان چرخش جنینی روده

intestinal-malrotation

فقط در نوزادان مبتلا به فتق نافی و بسته نشدن حفره شکم مشاهده می شود که چرخش حلقه روده اولیه اصلا اتفاق نیافتاده است. در این حالت روده کلفت و باریک به روده بند مشترک آویزان است و پایه آن به طور عمودی از روی ستون فقرات عبور می کند.

 

ب: فقدان چرخش

اگر چرخش طبیعی لوله ناف بعد از 90 درجه متوقف شود نتیجه اش آن است که روده باریک در سمت راست قرار می گیرد و سکوم و قولون بالا رونده در سمت چپ می ماند. این موقعیت غیر طبیعی متداول ترین اختلال چرخش جنینی است و در هفته هشتم اتفاق می افتد. فقدان چرخش غلطی است مصطلح زیرا یک چرخش 90 درجه اتفاق افتاده است.

ج: چرخش بد

در این ناهنجاری چرخش لوله ناف پس از 180 درجه متوقف می شود به طوری ه سکوم و قولون بالا رونده به موقیت نهایی خود در سمت راست نرسیده و در وسط متوقف می ماند و مارپیچ روده باریک در سمت راست و قولون در سمت چپ دیده می شود.

د: روده بند مشترک

در این ناهنجاری قولون میانی بالا رونده به دیواره پشتی شکم متصل نمی شود. اگر چسبندگی به طور ناقص انجام گیرد فقط سکوم و قولون بالا رونده مجاور آن متحرک است. این پدیده را سکون متحرک می نامند.

ارسال شده در 1 مهر 1395 توسط