تصویر بالینی در اختلال لجبازی و نافرمانی

little-boy

پیش درآمد مهم رفتار ضد اجتماعی که در کودکانی دیده می شود که دچار اختلال سلوک می شوند همان چیزی است که اکنون اختلال لجبازی و نافرمانی نامیده می شود. ویژگی اصلی عبارت است از الگوی رفتار منفی کار، نافرمان، و متخاصم نسبت به صاحبان قدرت که حداقل به مدت 6 ماه دوام دارد. این اختلال معمولا در 8 سالگی آغاز می شود در حالی که اختلال های سلوک تمام عیار معمولا از اواسط کودکی تا نوجوانی شروع می شوند. تحقیقات آینده نگر، یک توالی رشد را از اختلال لجبازی و نافرمانی تا اختلال سلوک با عوامل مخاطره آمیز مشترک برای هر دو اختلال یافته اند. یعنی تقریبا تمام موارد اختلال سلوک از لحاظ رشد، اختلال لجبازی و نافرمانی را قبل از خود داشته اند اما همه کودکان مبتلا به اختلال لجبازی و نافرمانی ظرف دوره 3 ساله دچار اختلال سلوک نمی شوند. عوامل خطر برای هر دو اختلال دعوای خانوادگی، شرایط نامساعد اجتماعی- اقتصادی و رفتار ضد اجتماعی در والدین هستند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 1 مهر 1395 توسط