بررسی عوامل ایجاد کننده درد ناحیه فوقانی شکم

stomach-inflammation

در فواصل بین دو بحران اغلب دردهای نامشخص در قسمت معده و روده احساس می شود. پدیده استخوان نازک نی، نشانه های شوست و تروسو نیز مثبت است. کم شدن پتاسیم و فسفات خون، افزایش سدیم خون و منفی بودن آزمون کلسیم در ادرار.

 

– بیماریهای خون:

الف- هموگلوبینوری شبانه حمله ایک که با فواصل مختلف شم درد شدید شبانه بروز می کند.

ب- ناسازگاری ناشی از انتقال خون: که یکی از نشانه های آن شکم درد است.

9- بیماریهای غدد درون ریز:

الف- بیماری بازدو: شکم درد بحرانی با استفراغ مداوم

ب- بیماری آدیسون: درد شدید در ناحیه اپی گاستر اغلب همراه با استفراغ، اسهال یا یبوست

ج- کم کاری غده پاراتیروئید: در فواصل بین دو بحران اغلب دردهای نامشخص در قسمت معده و روده احساس می شود. پدیده استخوان نازک نی، نشانه های شوست و تروسو نیز مثبت است. کم شدن پتاسیم و فسفات خون، افزایش سدیم خون و منفی بودن آزمون کلسیم در ادرار.

د: درد پیرامون ناف

1- فتهای ناف، بالای ناف و اپی گاستریک (بالای معده)

2- فتق اپی گاستریک کاذب

3- قولنج ناف

4- بیماریهای رگهای روده

5- وازونوروز هنگام ایستادن

6- لیپودیستروفی روده ای یا بیمرای ویپل: که از نظر آسیب شناسی آناتومیک یک لیپوگرانولوماتوز مخاط روده نازک و غدد لنفاوی آن و گاهی همراه با پلی سروزیت است.

هـ: شکم درد ناحیه فوقانی شکم- بیشتر قسمت چپ

1- بیماریهای لوزالمعده

الف- مردگی یا نکروز لوزالمعده

ب- پانکراتیت

ج- پریتونیت کاذب یا ورم صفاقی در اغمای دیابتی

د- سرطان سرلوزالمعده

2- التهاب نکروز دهنده روده صائم

3- بیماریهای فلکسور چپ قولون

الف- سندرم فلکسور طحال. ناراحتیهای ناشی از تا خوردن زاویه روده بزرگ در سمت طحال که در نتیجه آن مدفوع و گاز در این قسمت جمع می شود و درد قولنجی در روده بزرگ بروز می کند.

ب- سرطان این قسمت

4- آنژین صدری یا آنژین دوپوآترین

5- آنوریسم آئورت

6- بیماریهای طحال

الف- ترومبوز سیاهرگهای طحال

ب- پارگی طحال

ج- افزایش فشار کپسول در اثر بزرگی طحال

د- آماس پیرامون طحال

هـ- بحرانهای طحالبی در کم خونی همولیتیک

و- آنفارکتوس طحال: بزرگی طحال، درد شدید ناگهانی، بعدا شنیدن صدای مالش در سمع

7- بیماریهای کلیه و فوق کلیوی

الف- قولنج سنگ کلیه چپ

ب- کلیه کیستیک یا کیسه ای در سمت چپ

ج- تومورهای کلیه چپ

د- پیلونفریت با آسیب بیشتر در سمت چپ

8- گلورزی حجاب حاجزی ریه چپ

9- فتق مجرای عبور مری از حجاب حاجز

10- ایلئوس و داخل شدن قسمتی از روده به درون قسمت بعدی در سمت چپ فوقانی

11- پانکراتیت

ارسال شده در 31 شهریور 1395 توسط