بررسی شرح حال و سابقه بیماری در شکم درد

Child With Stomach Ache

گرفتن شرح حال و سابقه بیماری آن قدر در طب اهمیت دارد که می گویند 50 درصد تشخیص با بررسی دقیق تاریخچه بیماری داده می شود. برای تشخیص بیماریهای که منجر به شکم درد شده است پرسشهای زیر اهمیت دارد:

 

ماهیت شکم درد:

1- آیا شکم درد مزمن است (مدت آن طولانی بوده است) یا حاد؟

2- آیا درد یکنواخت و مداوم یا منقطع و به صورت حمله ای و یورشی است؟

3- آیا درد به جایی تیر می کشد یا شکل قولنج دارد؟

4- آیا درد موضعی است یا منتشر و تمامی شکم را در بر می گیرد؟

5- آیا بروز درد با اعمال خاصی چون غذا خوردن یا تخلیه مدفوع، دفع ادرار یا زمان معینی از شبانه روز مرتبط است؟ آیا فقط هنگام تنفس عمیق بروز می کند یا با سرفه و زور زدن ارتباط دارد؟

6- آیا با جابه جا کردن بیمار و تغییر وضع بدن وی درد شدت و ضعف می یابد؟

7- آیا درد دیگری مانند گلو درد، درد مفاصل، درد استخوان و غیره نیز موجود است؟

ارسال شده در 29 شهریور 1395 توسط