ملاک های اختلال روان پریشی مشترک

global communication on a blue background

سرانجام اینکه خیلی افراد اختلال روان پریشی مشترک را با اسم فرانسوی آن جنون دو نفره می شناسند. به طوری که از اسم آن بر می آید این هذیان در کسی  ایجاد می شود که با فرد دیگری که هذیانی است رابطه بسیار نزدیکی دارد. به مرور زمان این فرد دوم هذیان های فرد اول را باور می کند.

در برخی موارد سرایت فکر ممکن است گسترش بیشتری یابد و کل اعضای خانواده عقاید هذیانی یکسانی را بپذیرند.

ملاک های اختلال روان پریشی مشترک:

– هذیانی در موفقیت رابطه نزدیک با فرد دیگری که از قبل هذیان تثبیت شده ای دارد، ایجاد می شود.

– این هذیان از نظر محتوا شبیه هذیان فردی است که از قبل هذیان تثبیت شده را دارد.

– اختلال های روان پریشی دیگر منتفی هستند.

ارسال شده در 22 شهریور 1395 توسط