ارتباط بی میلی جنسی و کژکاری های جنسی

sexual-disorder

 

بدیهی است که اجرا کردن پژوهش گسترده در مورد چنین موضوع حساسی دشوار است. با این حال در زمینه یابی سلامت ملی و زندگی اجتماعی مشکلات جنسی 3159 آمریکایی را که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند در طول سال قبل ارزیابی کردند به این صورت که از آنها پرسیدند آیا نشانه های هر یک از کژکاری های جنسی مختلف را در 12 ماه گذشته تجربه کرده اند یا نه.

مشکلات جنسی خیلی شایع بودند طوری که 43 درصد زنان و 31 درصد مردان گفتند که حداقل یکی از این مشکلات را در 12 ماه گذشته تجربه کرده اند.

در مورد زنان میزان گزارش شده مشکلات جنسی با افزایش سن کاهش یافته اما در مردان افزایش یافته بود. مردان و زنان متاهل و آنهایی که از تحصیلات عالی تری برخوردار بودند مشکلات کمتری داشتند. در زنان شایع ترین شکایت ها، بی میلی جنسی و مشکلات برانگیختگی جنسی بودند. در مردان به اوج لذت جنسی رسیدن زود هنگام کژکاری نعوظی و بی میلی جنسی بیش از همه گزارش شده بودند. بانکرافت و دیگران از این تحقیق انتقاد کرده اند زیرا معتقدند که این اعداد تعداد افرادی را که کژکاری های جنسی واقعی دارند بیش از حد برآورد می کنند. گرچه اغلب به نتایج لاامن و همکاران با عنوان نتایجی درباره کژکاری جنسی اشاره می شود در واقع پژوهشگران هرگز از افراد نپرسیدند که آیا این مشکلات موجب ناراحتی یا اختلال در روابط آنها شده است یا نه در حالی که اینها ملاک های لازم برای تشخیص دادن در DSM-IV-TR هستند. هنگامی که بانکرافت و همکاران زمینه یابی مربوطی را انجام دادند درصدهای بسیار مشابه با درصدهای لامن و همکاران را به دست آورند. اما بانکرافت و همکاران دریافتند که فقط نیمی از افراد گفتند که این مشکلات موجب ناراحتی شدید آنها شده اند. با این حال این باز هم درصد نسبتا بالایی از افراد است که در مقطعی از زندگی خود دچار کژکاری های جنسی می شوند.

 

ارسال شده در 21 شهریور 1395 توسط