سایر انواع دیابت شیرین

rct1

بعضی از انواع دیابت به وسیله ی گیرنده های بافتی فاقد واکنش بدن نسبت به انسولین (حتی در سطوح طبیعی انسولین) ایجاد می شوند. این انواع با دیابت نوع 2 تفاوت دارند و بسیار ناشایع هستند. جهش های ژنتیکی (آتوزومی یا میتوکندریابی) می توانند موجب نقایص عملکرد سلول بتا شوند در بعضی از انواع عملکرد غیر طبیعی انسولین نیز به طور ژنتیکی مشخص می شود. هر بیماری ایجاد کننده ی آسیب وسیع لوزالمعده (مانند التهاب مزمن لوزالمعده و بیماری فیبروز کیستیک) می تواند به دیابت منجر شود. بیماری های همراه با ترشح بیش از حد هورمون های ضد انسولین می توانند منجر به دیابت شوند. بسیاری از داروها ترشح انسولین را مختل می کنند و برخی از سموم به سلول های بتای لوزالمعده آسیب می رسانند. ممکن است سوء تغذیه موجب بروز دیابت شیرین شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 18 شهریور 1395 توسط