منشاء عفونت و روش انتقال تریشینوز

he2855

عفونت تریشینوز چگونه قابل کنترل خواهد بود چگونه می توانیم از شیوع این بیماری از حیوان به انسان جلوگیری کنیم راه حل های موثر پزشکی در این باره چگونه است مهمترین توصیه آن ها مصرف گوشت سالم و مطمئن می باشد حیوانات وحش و مرده و بیمار مهمترین عامل انتقال این بیماری خطرناک هستند.

منشاء عفونت و روش انتقال

دو چرخه اهلی و وحشی در زندگی این انگل وجود دارد. چرخه های اهلی و نیمه اهلی در خوک متمرکز شده و دیگر حیوانات چون سگ و گربه و موشهای رات را نیز در بر می گیرد. انگل از طریق مانده های فیبرهای عضلانی لارودار از خوکی به خوک دیگر منتقل می شود سپس هنگامی که پس مانده های غذایی آشپزخانه ها، رستوران ها و مواد زائد کشتارگاهها به مصرف تغذیه خوک برسد میزان وقوع عفونت بسیرا زیاد خواهد بود. لارو کیسه دار در مقابل گندیدگی و فساد کاملا مقاوم بوده و از این رو لاشه حیوانات عفونی مرده و از جمله موشهای رات منشاء دیگر عفونت خوک را تشکیل می دهند. خوک از طریق خوردن مدفوع خوک دیگر در اولین 245 ساعت پس از بلع گوشت حاوی لارو نیز به عفونت دچار می شود. آلودگی سگ و گربه و موش رات نیز مثل خوک می باشد ولی نقش همه گیری آنها ثانوی است. سگهای سورتمه قطب شمال با تغذیه گوشت حیوانات وحشی یا لاشه مرده حیوانات آلوده می گردند و در نتیجه میزان آلودگی این حیوانات بالای پنجاه درصد می باشد.

انسان با مصرف گوشت خوک آلوده در چرخه انگل قرار می گیرد و انسان از نظر بیولوژیکی میزبانی تصادفی می باشد که برای انگل شرایط مقتضی تداوم چرخه وجود ندارد و تنها در شرایط استثنایی انسان در چرخه بیولوژیکی انگل سهیم می گردد. مثل برخی قبایل آفریقای شرقی که مرده ها در سطح زمین قرار گرفته و مورد تغذیه کفتارها قرار می گیرند عفونت انسان در نتیجه مصرف گوشت خوک و به ویژه گوشت خام یا نیم پخته سرایت می یابد. بر طبق مطالعات تخمینی یک خوک 100 کیلوگرمی قادر است منبع مهمی از عفونت برای 30 نفر باشد. به علاوه در تهیه سوسیس، گوشت خوک نیز به گوشت گاو افزوده می شود و آلودگی را بالا می برد. در آرژانتین و شیلی آلودگی در نواحی روستایی بیشتر متداول بوده و منشاء عفونت را خوک کشتار شده به وسیله صاحب آن و بدون بازرسی دامپزشکی تشکیل می دهد. در انسان نیز آلودگی مثل حیوانات با افزایش سن زیاد می شود. عقاید مذهبی و قومی تاثیر بزرگی در کاهش میزان آلودگی دارد. در بین مسلمانها، یهودیان و ادونتیست ها که اعتقادات آنها مصرف گوشت خخوک را منع می کند ابتلای به تریشینوز بسیار قلیل است. در خاورمیانه و در لبنان بیماری در تعداد زیادی از مسیحیان شیوع می یابد ولیکن در دیگر کشورهای غیر اسلامی بروز بیماری بسیار زیاد است. شیوع عفونت در برخی از گروههای قومی ایالات متحده، ایتالیایی ها، آلمانی ها و لهستانی ها بسیار زیاد است زیرا این گروهها بالنسبه مصرف محصولات گوشتی پخته شده خوک را ترجیح می دهند. در روسیه عادت به مصرف بیکن (گوشت خوک خشک شده) که حاوی فیبرهای عضلانی است منشاء مهمی از عفونت را تشکیل می دهد. چرخه زندگی وحشی خوک مستقل از چرخه اهلی است. گوشتخواران وحشی مخزن اصلی و میزبان اولیه تریشینلا اسپرالیس می باشند. شیوه اصلی انتقال در نتیجه مصرف لاشه حیوانات و معمولا حیوانات پیرتر با شدت آلودگی بیشتر است. در برخی از نواحی جهان مصرف گوشت حیوانات وحشی منشاء اصلی عفونت انسان را تشکیل می دهد. در نواحی قطبی آلودگی در نتیجه مصرف گوشت انواع مختلف خرسها ا یجاد می شود. در سال 1947 اپیدمی بیماری در گرینلند که 300 نفر را مبتلا کرد و 33 نقر از آنان جان سپردند به ثبت رسیده است. در این همه گیری یک مورد منشاء عفونت گراز ا هلی بوده است. موارد بالنسبه کم کلینیکی در نواحی قطبی به شدت کم انگل در حیوانات وحشی و احتمالا نگهداری گوشت به صورت یخ زده مربوط می گردد. در امریکا بعد از مصرف گوشت گراز در شکارچیان آلودگی ایجاد شده است.

سگها با بایوتایپ حیوانات وحشی تماس دارند و ممکن است به عنوان میزبانان اربط بین دوچرخه عمل کنند.

تشخیص تریشینوز

در انسان باتشخیص کلینیکی، بیماری در موارد شیوع عفونت مشکلات زیادی در بر نخواهد داشت لیکن در موارد اسپورادیک و در رابطه با علائم متغیر، تریشینوز اغلب با دیگر بیماریها اشتباه می گردد. آشکار ساختن ائوزینوفیلی در تشخیص بیماری مفید است. تشخیص اختصاصی از طریق بیوپسی عضلانی و مشاهده لارو امکان گذیر است. مناسب ترین روش استفاده از تکنیک هضمی می باشد و بیوپسی 4-3 هفته پس از عفونت انجام می گیرد عمل دردناک بوده و در عفونتهای خفیف در رابطه با اندازه کوچک نمونه ممکن است همیشه لارو مشخص نگردد.

سوسنگوت، کلاین کلوسترول، فلوکولاسیون، لاتکس اگلوتیناسیون، IFA , CFT بکار می رود. ازمایش واحد معتبر نبوده و بایستی تا حد امکان چندین آزمایش همزمان به کار رود تا حداکثر رآکتور مثبت ها در یک شیوع بیماری آشکار گردد. در حال حاضر مناسب ترین آزمایش اگلوتیناسیون لاتکس- فلوکولاسیون بنتونیت و IFA می باشد. آزمایش IFA با آشکار ساختن IgM زودتر از دیگر آزمایشها واکنش نشان می دهد در حالی که دیگر آزمایشها IgG را نشان می دهند. تست داخل جلدی برای تشخیص این بیماری مناسب نیست.

در حال حاضر تشخیص بیماری در خوک به آزمایشات روی لاشه پس از کشتار محدود می شود که دارای دو روش اصلی: تریشینوسکپی و هضم مصنوعی قابل استفاده می باشد. تریشینوسکپی پس از بازرسی دامپزشکی کشتارگاههای خوک و کارخانه های مواد غذایی در اروپا و کشورهای مختلف آمریکای لاتین به کار می رود. بررسی با سرعت ولی بدون حساسیت، عفونت ها یخفیف را نشان نمی دهد. تریشینوسکپی خدمت بزرگی به حفظ بهداشت عمومی به عهده داشته لیکن به علت حساسیتهای کم آن محدودیتهایی دارد. در سوئد و آلمان غربی با چند صد نفر مبتلا وقوع اپیدمی را داشته اند که آن گوشتها تریشینوسکپی شده بودند. بر طبق محاسبات تخمینی هنگامی که تعداد 10 لارو یا بیشتر در هر گرم گوشت وجود داشته باشد آزمایش تریشینوسکپی مثبت است.

روش هضم مصنوعی مناسب تر می باشد لیکن به علت کندی آزمایش در کشتارگاهها و کارخانه های مواد غذایی کاربرد ندارد. حساسیت این روش در استفاده از مقدار بیشتر گوشت که عملا 50 تا 100 برابر بیش از مقدار تریشینوسکپی بوده قرار گرفته است. اخیرا روش اصلاحی آزمایش توسعه یافته که بر روی نمونه مخلوط دیافراگم 20 تا 25 خوک یک گله انجام می پذیرد. چنانچه در نمونه مخلوط تریشینی مشاهده گردید در مرحله بعدی 10 تا 50 گرم از عضله یا دیافراگم هر خوک به طور انفرادی مورد بررسی قرار می گیرد. با این وجود در حد وسیع روش مورد قبولی نیست. نتایج حاصله از آزمایش الایزا مایه امیدواری می باشد زیرا روشی است که به صورت اتوماتیک و با هزینه کم قابل استفاده است.

مع ذالک رابطه ای میان دوره بیماری و نتایج حاصل از آزمایشها وجود ندارد و ممکن است 30 سال پس از آلودگی هنوز جواب مثبت باشد. واکنش متقاطع با فیلترها هم وجود دارد.

ارسال شده در 13 شهریور 1395 توسط