را ه های آشنایی با انرژی درمانی

energy

همه با وضع عروق و سرخرگ ها و سیاه رگها و شبکه لنفاوی بدن که کیلومترها در پیچ پیچ همه بافت های بدن جای دارد آشنا شدیم. همچنین وجود شبکه اعصاب در لابه لای این رگ و پی ها را دانستیم. اما در طب جایگزینی وجود چاکراس که مسیر عبور انرژی است و در پزشکی سوزنی از آن استفاده می شود. با هفت راه اصلی و راه های فرعی دیگر روبرو می شویم که شناسایی شده در درمان از طریق تزریق انرژی به آن بهره می بریم. این راه های اصلی انرژی را از محیط می گیرند و آن را هضم و جذب می کنند و به دیگر نقاط سرایت می دهند. هر یک از  این چاکراها با شبکه عصبی ویژه ای مرتبط هستند و در کنار آن با غدد داخلی ارتباط پیدا می کنند. بازگرداندن انرژی هم از همین راه ها به محیط خارج خواهد بود که اگر راه های خروج مسدود گردد و انرژی به خارج فرستاده نشود آن موقع گرفتار بیماری خواهد شد. اگر چاکرای زیر شکم و کمر و لگن بازده نداشته باشد و یا ورود انرژی بدان بسته شود پروستات تحت تاثیر قرار می گیرد و سرطان و گسترش آن را ایجاد می کند.
این راه های چاکرا فقط انرژی زای جسم نیستند بلکه به مراکز حیاتی دریافت احساسات و تصمیم گیری انرژی می دهند. وقتی این راه ها باز شد این مراکز هم سلامت خود را خواهند داشت و زندگی شاد و خوشی برنامه ریزی می شود و انرژی کار و معاشرت و تحرک واقعی در شخص احساس می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 13 شهریور 1395 توسط