راهکارهای درمانی برای برطرف کردن تریشینوز

3610403_189

حلزون ها مهمترین ناقلان این بیماری هستند و اکثرا در سبزی های آلوده این انگل را انتشار میدهند بررسی درمان های دارویی این بیماری تیابندازول، مبندازول و دایامفنتاید مهمترین داروهای موثر برای برطرف کردن این عارضه در حیوانات هستند همچنین داروی تیمول برای درمان این بیماری در انسان ها موثر می باشد.

درمان:

در حیوانات اثر چند دارو بررسی شده است:

1- تیابندازول به میزان 300-200 میلی گرم در 52 درصد دامها موثر واقع شده است.

2- مبندازول به میزان 20 میلی گرم در 70 درصد دامها موثر واقع شده است.

3- دایامفنتاید: 200 میلی گرم در 91 درصد دامها موثر واقع شده است.

درمان انسان آلوده:

خوردن تیمول به میزان 15/0 گرم سه بار در روز

پیشگیری:

چون هیچ یک از داروها قادر به دفع کلیه کرمهای بالغ نمی باشد برای درمان استراتژیک مناسب نیستند. با توجه به میزان شیوع در فصول مختلف بهتر است یک درمان در اواسط بهار و یک درمان در پاییز صورت گیرد. استفاده از حلزون کشها به علت قدرت زیاد تولید مثل آنها عملی نمی باشد و فایده ای ندارد. برگرداندن خاک و خراب کردن لانه مورچه ها مفید است. اما در بعضی کشورها عملی نیست چون مورچه ها جز حیوانات حفاظت شده هستند. کشت زمینها و استفاده از کود شیمیایی آلودگی را کاهش می دهد.

در مورد انسان:

رعایت بهداشت در خوردن مواد غذایی به خصوص سبزیها و دقت در پاک کردن موادی که احتمال آلودگی آنها به مورچه می رود و مبارزه علیه حلزون ناقل می تواند از آلودگیهای انسانی بکاهد.

نتیجه گیری:

این بیماری مشترک انگلی بین انسان و دامها بیشتر ضایعات کبدی ایجاد می کند که زیاد خطرناک نیست مگر در موارد آلودگی شدید اما چون در اکثر موارد آلودگی تحت بالینی است ضایعات بسیرای به جمعیت دامی وارد آورده و تبعات اقتصادی زیانباری به دنبال دارد. عملی ترین راه مبارزه با آن و جلوگیری از مضرات آن درمانهای استراتژیک با توجه به آلودگی منطقه و شرایط جوی است که در چه فصلی رشد و وفور میزبانهای واسط و انتشار آلودگی صورت می گیرد. مبارزه جدی با میزبانهای واسط به دلیل تولید مثل فراوان آنها و وفور آنها عملی نیست.

در مورد انسان هم باید در خوردن سبزیها و موادی که احتمال آلودگی به مورچه ها وجود دارد دقت نمود و با تمیز کردن دقیق و رعایت اصول بهداشتی احتمال ورود نوزاد آلوده کننده را کاهش داد.

خلاصه مقاله:

دیکروسلیوز:

دیکروسلیوز بیماری انگلی مشترک بین انسان و دامهاست که توسط کمری از رسته ترماتودا به نام دیکروسلیوم ایجاد می شود. مهمترین گونه آن دیکروسلیوم داندریتیکوم است که تقریبا در همه جای دنیا انتشار دارد و گونه دیکروسلیوم هوسپس فقط در آفریقا مسئله ساز می باشد. محل زندگی کرم بالغ مجاری صفراوی کبد میزبان نهایی انسان و حیوانات است

ارسال شده در 13 شهریور 1395 توسط