افزایش آلبومین

1e7i

شما تصور می کنید که کدام یک از این چهار عامل زیر حامل بیماری ها و انتقال از یکی به دیگری است:
مگس، گوشت فاسد، آب آلوده و سوزن های مصرف شده؟
پاسخ هیچ کدام است بلکه عامل بزرگتری که حامل است و انتقال بیماری ها را سبب می شود دست انسان به ویژه زیر ناخنها است که تمیزترین آنها باز هم انتقال دهنده تعداد زیادی از میکروبهای بیماری زا می باشد. همواره تصور آن است که از راه سرفه، عطسه و یا از طریق انتقال هوایی بیماری و میکروب از فردی به دیگری سرایت می ند در حالی که بسیاری از بیماری ها با لمس از انسانی به انسان دیگر منتقل می شود.
چندین انسان بیمار و سالم را که در اطاقی سربسته نگهدارند ولی یکدیگر را لمس نکنند و از طریق تور جدا شده باشند و همه همان هوا را تنفس نمایند ولی یکدیگر را لمس نکرده اند نشان داده شده که بیماری به دیگری نرسیده است. حتی اگر بیمار سرماخورده ای در کنار دیگری بنشیند و سرفه و عطسه کند احتمال درگیری 12/1 می باشد و در مقابل یک بیماری ویروسی از 28 مورد تماس دست توانسته است 20 مورد را مبتلا سازد. هر زمان که با کسی دست می دهید و یا روبوسی می کنید و یکدیگر را لمس می کنید میلیون ها میکروب رد و بدل می شود. در حالی که سرفه و عطسه میکروب ها و ویروس ها را در فضا پخش می کند و در عین حال رقیق می شود و تعداد کمتری به دیگران می رسد. از طریق دست و انگشتان و زیر ناخن هاست که تعداد میلیونها و فراوان تر از آن میکروب و ویروس را به دیگران منتقل می کنیم.
اگر به جای دست دادن می توانستیم از معانقه و پشت دست به پشت دست سائیدن یکدیگر را لمس کنیم انتقال میکروب ها از زیر ناخن که محل بسیار مناسبی برای رشد و مخفی گاه میکروب هاست رهایی می یافتیم. آنان که انگشتان خود را در دهان می گذارند یا ناخت های خود را می جوند همواره به تعداد بسیار زیادی میکروب های موجود زیر ناخن های خود را به دهان وارد می کنند. در مطالعاتی دیده شده که چنین افرادی دچار بیماری های دهان و دندان می شوند که به دنبال آن دیگر بیماری های عمومی بدن ظاهر می شود. انگشتان و شست را که خداوند در مقابل یکدیگر قرار داده شاید عامل تفاوت انسان با دیگر مخلوقات باشد لیکن عامل انتقال و نگهداری و رشد میکروب ها هم می تواند باشد. انتقال برخی بیماری ها مشخص به علت آلوده شدن دست به میکروب های محیط زیست و یا محل های آلوده را نباید از یاد برد. پس در دست زدن، لمس کردن و دست دادن در عین حال احتیاط های لازم را باید در نظر داشت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 11 شهریور 1395 توسط