شناخت عوامل ایجاد کننده امراض مسری میان انسان و جانداران

adsm_s-2-px-9

بیماری های مشترک میان انسان ودام چگونه تقسیم بندی می شوند براساس عوامل ایجاد کننده اینگونه بیماری ها روش های مختلفیبه این منظور وجود دارد براساس عامل بیماری زا می خواهیم این امراض را دسته بندی کنیم و منشاو ریشه بروز آن ها در میان انسان و دام را بشناسیم .

روشهای مختلف تقسیم بندی بیماریهای مشترک بر مبانی متفاوتی بر حسب روابط عامل عفونی بیماریزا و میزبانها استوار است. به طور کلی بیماریهای مشترک را بر اساس عامل سیر تکاملی عوامل بیماریزا مخازن طبیعی بیماریها و گروه حیوانات مخزن در وهله اول به چهار دسته تقسیم می کنند که هر کدام از این دسته ها ممکن است به گروههای فرعی طبقه بندی شوند:

الف- تقسیم بندی بر اساس عامل:

این نوع تقسیم بندی نشان دهنده عامل بیماری است که بر اساس آن زئونوزها تحت عنوان بیماریهای مشترک وریروسی، ریکتزیائی، باکتریائی، قارچی و انگلی (تک یاخته ای، کرمی و با منشاء بندپائی) تقسیم بندی می شوند.

اساس این تقسیم بندی بر مبنای نسبت و شدت ابتلای انسان به بیماریهای مشترک قرار گرفته است. بعضی از بیماریهای مشترک در اقتصاد کشاورزی اثر گذاشته، دارای اهمیت می باشند در حالی که ابتلای انسان به آنها به ندرت و به طور اتفاقی صورت گرفته و عوارض بالینی ایجاد نمی کنند. مثلا ویببریوز که عامل آن ویبریوفتوس (Vibrio Fetus) می باشد عامل سقط جنین در دامهاست و از این نظر خسارات اقتصادی مهمی ایجاد می کند. باید دانست که ابتلای انسان به این بیماری به ندرت صورت می گیرد و اگر هم نشانه هایی در انسان داشته باشد بسیار ملایم است در حالی که بر عکس آن بیماری تب کیو (Q fever) که در حیوانات اهمیت بهداشتی و اقتصادی چندانی ندارد در نزد انسان با عوارض بالینی شدید تظاهر می نماید.

ارسال شده در 7 شهریور 1395 توسط