درجه بندی سرطان

cancer

درجه بندی سرطان نشانگر شدت بدخیمی و توان گسترش یابی سلولهای سرطانی است. این درجه بندی را به نام گلیسون می خوانند. درجه بندی را روی نوع سلول هایی که از سرطان پروستات برداشته می شود، تعیین می کنند. این درجه بندی از 1 تا 5 تعیین شده است. به این معنی که یک سلول طبیعی شماره یک نامگذاری می شود و هر چه حالت سرطانی سلول وخیم باشد درجات بیشتر تا 5 را دریافت خواهد کرد.
متخصص بافت شناسی نسبت سلولهای درجه 1 تا 5 در بافت سرطنی را محاسبه و شمارش می ند و عددی را در گزارش انتخاب می کند. درجه ده بدترین درجه بندی این گزارش می باشد. بدین معنا که خطرناکی و قدرت تهاجم درجه ده حتما بیش از درجه 2 می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 شهریور 1395 توسط