آیا برای کودکان آسمی تست های پوستی ضروریست؟

 

foodallergy2

نزد بیشتر کودکان با آسم مزاحم دیر یا زود تست های پوستی انجام می شود که در اکثر اوقات بنا به خواهش اولیای کودک صورت می پذیرد به این امید که علت آلرژی مسئول خس خس سینه آشکار شود. متاسفانه این امید به ندرت تحقق می یابد. کاربرد تست های پوستی روندی مطمئن و بدون درد است هدف وارد کردن تعدادی بسیار اندک از ماده موردنظر در درون پوست می باشد که بهترین طریقه گذاردن یک قطره از محلول تست روی ساعد کودک و ایجاد چند خراش از میان قطره در سطح پوست موضع می باشد. انجام تست پوستی کودک دست کم در مقابل شش ماده از جمله میت گرد و خاک خانه، پولن های چمن و پشم حیوانات به طور معمول صورت می پذیرد. یک تست مثبت همراه باتورم موضع شبیه محل گزش گزنه و از نظر اندازه همانند جای نیش زنبور ممکن است قطر واکنش بیک، ده تا بیست میلیمتر برسد اگر چه واکنش ها از لحاظ ظاهر شبیه محل نیش زنبورند و فقط ایجاد خارش می کنند ولی عاری از درد بوده در مدت 30 تا 60 دقیقه تورم آنها فرو می نشیند. خارش با کاربرد پمادهای چندی سریعا از بین می رود. تفسیر ارتباط تست های پوستی به آسم کودک زیاد آسان نیست. یک تست مثبت نشان می دهد که سلولهای ماست (mast) موجود در پوست در مقابل ماده تست با آنتی کرها پوشانده می شود همانطوری که بیش از 30 درصد کودکان غیر آسمی دارای تست مثبت هستند بنابراین انتساب آنها به آسم به صورت یک اصل کلی درست نیست.
چنانچه سابقه ای از تظاهر خس خس سینه یا زکام یونجه در اثر تماس کودک با حیوان یا پولن مخصوصی وجود داشته باشد تست پوستی ویژه در ارتباط با آلرژن مسئول می تواند واکنش نشان دهد ولی عکس آن هم صادق است. با وجود این هر قدر قطر واکنش زیادتر باشد شانس ارتباط نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت لذا تست های پوستی فقط بیانگر قطعی حساسیت پوست می باشند.
بعضی از پزشکان در رابطه با تحقیقات ممکنه درباره آلرژی ها، بینی را بیش از پوست عضو تست می شناسند. یک تست مثبت از راه عطسه و خارش قابل تشخیص است. در مقابل کودکان بسیاری هستند که دچار زکام یونجه می شوند ولی خس خس سینه ندارند لذا یک بار دیگر ارزش محدود اطلاعات حاصله مورد تاکید قرار می گیرد تنها راه مطمئن برای شناخت یک حیوان یا گیاه مخصوصی به صورت مسئول یکی از علائم حساسیت مثلا خس خس سینه اینست که تنفس کودک قبل و بعد از استنشاق غلظت فزاینده ای از یک محلول محتوی آنتی ژن مورد نظر اندازه گیری و ملاحظه شود که آیا حمله آسمی تظاهر می کند؟ البته این کار بسیار وقت گیر است چه در هر بار بیش از یک ماده را نمی توان مورد آزمایش قرار داد. به علاوه خطراتی را نیز با خود به همراه دارد چه کودک تحت آزمایش ممکن است به یک یا چند حمله دیگر (6-4 ساعت بعد از اولین حمله) دچار شود که به آسانی به درمان جواب مساعد ندهد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 مرداد 1395 توسط