آسم و تنفس سریع در کودکان

asthma11

بیشتر کودکان به هنگام رویداد آسم، سرعتر از حد طبیعی نفس می کشند برای شمارش ریتم تنفس تعداد نفس در یک دقیقه باید تعیین گردد و یا برای سهلوت دو برابر شماره نفس در نیم دقیقه بحساب آید. در شیرخواران شمارش حرکت شکم به مراتب آسانتر از توجه به حرکات فسه سینه است. افزایش تعداد تنفس غالبا اولین نشانه رویداد آسم در شیرخواران است.
ریتم تنفس طبیعی در دقیقه:
شیرخواران         60-25
4-1 سال         30-20
14-5 سال         25-15
18-14 سال         23-11
کودک به هنگام خواب آهسته تر نفس می کشد. با آگاهی از ریتم تنفس کودک در حالت معمولی در صورت وجود هر گونه تغییری از وضع نرمال وقوف به جریان امر آسانتر خواهد بود. گهگاه کودکی در سن بالاتر در انجام بازدم با مشکلاتی روبرو می شود در حالیکه به هنگام حمله ریتم نفس آهنگی آهسته دارد.
هر پدر یا مادری با توجه دقیق به وضع کودک در حین حمله به سهولت می تواند چهار علامت بیماری آسم را بشناسد و به تمرین قادر خواهد بود کیفیت و گرایش هر یک از علایم را به سوی بهبود و با تمرین قادر خواهد بود کیفیت و گرایش هر یک از علایم را به سوی بهبود و یا وخامت تشخیص داده و مراتب پیشرفت کودک را پس از حمله یادداشت نماید. بدیهی است در صورت آگاهی از زمان لازم برای تاثیر داروهای بکار رفته و همچنین مدت ادامه اثرات آنها خواهد توانست در کفایت پیشرفت درمان اظهار نظر کند و یا برای تماس با پزشک معالج به منظور اخذ دستورات مجدد تصمیم گیری نماید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 25 مرداد 1395 توسط