خون و دستگاه گردش خون

blood-flow-in-the-body

قلب مرکز دستگاه گردش خون یا رگها و مجراهای قلب است و از ان طریق یک شبکه عظیم رگهای خونی، خون به هر یک از عضوها و بافتهای بدن وارد و خارج می شود. خون از قلب تلمبه شده و به سرخرگها می ریزد در نهایت به مویرگها که کوچکترین رگهای خونی در بدن هستند می ریزد که در آنجا اکسیژن موجود در خون به وسیله تبادل شیمیایی به بافتها می رسد. دی اکسید کربن و سایر محصولات پسماند به دستگاه بر می گردد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 مرداد 1395 توسط