فواید فشار دادن توپ به شانه ها

فشار دادن توپ به شانه ها

هدف کاربردی:

تقویت عضلات شانه و بازو جهت حرکت به اجرای مستقل فعالیت ها و حرکت با ویلچر

عضلات درگیر:

شانه ها

جلوی بازو

دستورالعمل:

با هر دست توپ کوچکی را گرفته و دست ها را جلوی شانه ها قرار دهید. به آرامی توپ ها را به شانه ها فشار داده استراحت کرده و سپس تکرار کنید.

20- پرس شانه ها (بالا آوردن بازو از جلو به بالای سر)

هدف کاربردی:

تقویت عضلات شانه و بازو جت تسهیل در برخاستن از تختخواب یا صندلی

عضلات درگیر:

بالای پشت

شانه ها

دستورالعمل:

دست ها را بر روی زانوها گذاشته به طوری که کف دست ها رو به پایین باشد. دست راست را بالای شانه برده در حالی که کف دست رو به جلو باشد به آرامی دست راست را به سمت سقف بالا کشیده و نگه دارید. سپس به آرامی دست را به سمت پایین آورده و تکرار کنید. قبل از بالا بردن دست چپ، دست راست را به هر تعداد که مایلید بالا و پایین ببرید.

روش آسان:

افرادی که به دلیل سکته یا جراحی در دامنه حرکتی محدودیت دارند بهتر است دست ها را تا جایی که احساس درد نداشته باشند بالا ببرند. همچنین می توانند بدون دمبل یا با استفاده از دمبلی سبک تر از آنچه افراد سالم استفاده می کنند حرکت را انجام دهند.

21- بالا بردن دست ها از جلو

هدف کاربردی:

تقویت شانه ها جهت کمک به لباس پوشیدن و در آوردن آن

عضلات درگیر:

شانه ها

بالای سینه (عضلات سینه ای بزرگ و کوچک)

دستورالعمل:

دست ها را روی زانو گذاشته به طوری که کف دست ها رو به زمین باشد. دست راست را به آرامی و مستقیم بالا ببرید تا در سطح شانه قرار بگیرد. سپس آن را مدتی نگه داشته و به آرامی به سمت زانو پایین آورید. این عمل را به هر تعداد که مایلید با دست راست انجام داده و سپس با دست چپ تکرار کنید. دمبل ها نباید از سطح شانه بالاتر بروند.

روش آسان:

افرادی که به دلیل سکته یا جراحی در دامنه حرکتی محدودیت دارند بهتر است دست ها را تا جایی که احساس درد نداشته باشند بالا ببرند. همچنین می توانند بدون دمبل و یا با استفاده از دمبلی سبک تر از آنچه برای افراد سالم پیشنهاد می شود حرکت را انجام دهند.

روش دشوار:

برای  انجام این حرکت از دمبل یا توپ استفاده کنید.

ارسال شده در 28 فروردین 1396 توسط