فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی چاقی

Physiology and pathophysiology of obesity

چاقی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در دنیا محسوب می شود. برای درک صحیح و بهتر چاقی نیازمند دانش کافی درباره فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی مرتبط با آن هستیم. به این منظور لازم است عملکرد بافت ها و اندام های درگیر در متابولیسم مواد تا حدودی شناسایی شود. در این فصل پس از ارائه تعاریفی از چاقی، کارکرد بافت چربی و بافت عضلانی که نقش مهمی در سوخت و ساز مواد ایفا می کنند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به کارکرد حساس کبد در تبدیل مواد اشاره می شود. در پایان مکانیزم هایی که بر مراکز سیری و گرسنگی در مغز اثر می گذارند تشریح خواهند شد.

ارسال شده در 14 تیر 1395 توسط