تعداد دفعات آمیزش در روابط زناشویی

یکی از مسائلی که برخی از زوج ها کنجکاوانه در مورد آن سوال می کنند مسئله ی تعداد دفعات آمیزش است. باید این نکته را متذکر شد که هر چند تقلیل در مجامعت باعث عمر طولانی و شادابی می شود اما نمی توان باز قاعده و قانونی در این مورد بیان کرد. چون افراد از نظر نژاد و توانایی جسمی و حتی کاری با هم متفاوتند و ممکن است برای فردی در ماه یک بار مجامعت کافی باشد و فرد دیگری هر شب خواستار نزدیکی باشد هم چنین این امر بستگی به میزان قدرت جنسی شخصی دارد. همان طور که افراط در آمیزش ضعف قوا و کمی عمر می شود، پرهیز از آمیزش هم خالی از ایراد نیست و چه بسا هر دو به یک اندازه برای فرد زیان داشته باشد.

 

 

 

 

 

ارسال شده در 20 بهمن 1395 توسط