منظور از قانون 80:20

حتما  این گفته معروف را شنیده اید که اگر چیزی ارزش انجام دادن دارد بهتر است خوب انجام بگیرد. اما این امر بستگی به آن دارد که انجام آن چقدر وقت ببرد و با این مقدار وقت چه کار دیگری را بتوان انجام داد. ضرب المثل یا قانون دیگری هست که در امر مدیریت به کار می رود به نام قانون 80:20 که من آن را به گفته ی فوق ترجیح می دهم. این قانون از درک تعادل میان تلاش و نتیجه ناشی می شود. در هر طرح 20 درصد تلاش اولیه ی ما معمولا مطلوب و نتیجه بخش ترین است و می تواند ما را به 80 درصد دیگر برساند. پس از آن ما هر چه بیشتر تلاش کنیم نتیجه کمتر خواهد شد. اگر ما وارد موقعیتی بشویم که مجبور باشیم برای بهتر کردن نتیجه، 80 درصد بیشتر تلاش کنیم آن تلاش مفید و ارزنده نخواهد بود به ویژه اگر به قیمت شروع کار یا فعالیتی دیگر یا حتی استفاده از اوقات فراغت باشد. برخی از اوقات معلمان درباره ی مقدار زمانی که دانش آموزان دبیرستانی به انجام تکلیف های درسی خود اختصاص می دهند ابراز نگرانی می کنند که کاش شاگردانشان کمی مکث می کردند و در عوض در دوره ی امتحان ها به خود کمی استراحت می دادند تا از این طریق به خودشان کمک کنند.

قطع نظر از سن، بازی کیفی شامل هر نوع فعالیتی است که:

  • باعث کشف منابع درونی فرد برای مبارزه کردن و کنار آمدن می شود یا بر آن اساس بنا می شود.
  • باعث رشد نیروهای تفاهم و درک مستقیم می شود.
  • خودآگاهی را عمیق تر می سازد و افزایش می دهد.
  • چشم اندازی برای تجربه و رشد شخصی ارائه می کند.
  • قدرت تخیل را پر بار می سازد.
  • مهارت های اجتماعی را توسعه می دهد.
  • باعث کندوکاو و بیان احساس ها می شود و از این طریق مهارت های همدلی را تقویت می کند.

ارسال شده در 10 بهمن 1395 توسط