آشنایی کودک با فهرست ها و برنامه ها

استفاده از فهرست ها و برنامه ها و طرح ها را می توان هنگامی که کودکان کاملا کوچک هستند به آنان شناساند و آنها را با کاربرد آن آشنا ساخت. ما می توانیم:

  • سودمند بودن این روش را با مثالی به آنها نشان دهیم- با بسته بندی کردن وسایل تعطیلات و تهیه ی فهرست خرید و یادداشت های شخصی.
  • این روش را وقتی که می خواهند اسباب بازی های خود را سر جایش بگذارند برایشان مطرح کنیم- از آنان بخواهیم معلوم کنند کدامیک را به چه ترتیبی انتخاب م نند و هر کدام را که بر سر جایش گذاشتند در فهرست علامت بزنند.
  • کودکان را تشویق کنیم تا به محض آنکه به قدر کافی بزرگ شدند فهرست کارهای خود را خودشان بنویسند یا تهیه کنند.

اما در اینجا نیز مثل خیلی جاهای دیگر باید نوعی توازن رعایت شود. ما نیاز داریم در مواقع اضطراری که وقت فهرست نوشتن نداریم نیز بتوانیم از عهده ی کارها برآییم. دوم برای  انجام کار به بهترین وجه طرح و برنامه باید به وسیله ی کسی ریخته شود که عهده دار کار  است. فهرست هایی که به وسیله ی پدر و مادر برای کودکان نوشته می شود ممکن است حس شایسته بودن و اعتماد به خود را در آنان نابود کند. سوم این خطر وجود دارد که پدر و مادر در مدون ساختن کارها برای فرزند خود بیش از اندازه افراط کنند که این امر به بهای از دست رفتن امکان یادگیری کودکان از طریق تجربه های شخصی آنان به دست می آید.

ارسال شده در 10 بهمن 1395 توسط