مسئولیت یادگیری کودکان

وقتی کودکان بتوانند خودشان را اداره کنند به احتمال زیاد یادگیرندگانی متکی به خود و مستقل بار می آیند در محیط مدرسه نیز کار و تلاش می کنند و نیاز ندارند همیشه به آنان یادآوری شود که چه کار کنند. این مسئله به کودکان کمک می کند تا خودشان بیندیشند و سریع تر پیشرفت کنند. در این حالت آنها احساس موثر بودن، مسئولیت پذیری و موظف بودن می کنند که این نیز انگیزش آنان را تقویت می کند. ما قبلا دیده ایم که مهارت و خودآگاهی در یاری دادن به کودک به منظور خودانگیخته شدن و اشتیاق به یادگیری بسیار مهم و سرنوشت ساز است.در فرایند شایسته تر شدن و مستقل تر شدن کودک در هر سنی باید تا چه حد به کودکان اجازه دهیم که به استقبال خطر بروند؟ در درون خانه و همچنین بیرون از آن خطرهایی وجود دارد و همچنین خطرهای ترافیک و آدم های غریبه ای که آمادگی جلب توجه ما را دارند نیز دارای اهمیت هستند.

ارسال شده در 10 بهمن 1395 توسط