خودستایی کودک : اجتناب از خودپسندی

به احتمال زیاد زمانی که کودکان از خودشان احساس رضایت می کنند و قادرند کار خود را ارزیابی و خود را تحسین کنند می توانند به کارآموزانی مستقل تبدیل شوند. وقتی افراد خودشان را می ستایند غالبا خودبین از خودراضی یا خودپسند شناخته می شوند. از این رو ما میل نداریم این کار را بکنیم. بسیاری از مردم همان تردید را درباره ی ستودن کودک خود دارند. آنان عقیده دارند که این کار او را از خود راضی می کند با وجود این اگر کودکان در زمینه ای موفق بشوند یا سعی خود راکرده باشند استحقاق ستایش شدن را دارند و حال که نمی توانند این کار را برای خود انجام دهند لازم است که آن را از دیگران بشنوند.

برای اینکه کودکان خود را از خودپسندی برحذر داریم می توانیم شخص را از کاری که انجام داده است- یعنی از عمل او- جدا کنیم. احتمال دارد پیشرفت های او تحسین برانگیز باشند، ولی این پیشرفت ها نباید باعث شوند که ما به او به عنوان یک انسان کمتر از حد یا بیشتر از حد ارج نهیم. به محض آکه این دو مقوله با هم مخلوط شود وارد قلمروی خطرناکی می شویم به ویژه اگر عزت نفس ما به فعالیت ها و پیشرفت های او مرتبط شود. اگر کودک به فخر فروشی ناروا درباره ی پیشرفت های خود شروع کند آنگاه ممکن است این به تنها راهی تبدیل شود که فقط از طریق آن می تواند به خودش ارج نهد و احساس کند دیگران او را قبول کرده اند.

رشوه، انعام و مشوق ها:

بحث میان والدین درباره ی مزایای تحسین و محدودیت های آن معمولا به موضوع پاداش و تفاوت میان مشوق ها و پاداش ها و رشوه تبدیل می شود. بررسی تفاوت های میان این موارد مفید خواهد بود. بدین ترتیب بهتر خواهیم توانست بفهمیم که چطور ممکن است آنها مورد سوء استفاده قرار بگیرند و به گونه ای که پیش از آنکه کودکان با چیزی موافقت کنند سعی می کنند با مذاکره ی بیشتر خواستار پاداش های بهتری شوند.

رشوه ها:

در فرهنگ واژه ها رشوه به معنای گمراه کردن به بیراهه کشاندن شخص با هدایا یا دیگر جاذبه های دیگر عمل یا قضاوت است. بنابراین رشوه به معنای واقعی کلمه برای وادار کردن شخص به انجام دادن عملی غیر قانونی یا نادرست به کار می رود. وقتی پدر و مادر این واژه را به کار می برند معمولا به منظور تشویق کودک برای انجام دادن کاری است که به نظر آنان مشروع و مطلوب است وگرنه این کار را نمی کردند. رشوه در این شرایط واقعا صحیح نیست.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط