اظهارنظرهایی برای احتراز از قضاوت

پنج شب تمرین کردن در هفته نشان دهنده تعهد واقعی توست.

نقاشی جالب توجهی است من رنگ هایی را که تو به کارمی بری دوست دارم.

از اینکه اتاقت را مرتب کرده ای متشکرم. این کمک بزرگی به من بود.

آفرین بر تو که انتخاب شده ای تو شایسته ی آن بودی چون واقعا ارزش کافی دیده ای.

برای اینکه تو به حق خودت رسیده ای خوشحال هستم. می دانم که خودت هم امیدوار بودی ساخت آن مدل حتما خیلی وقتت را گرفته است آیا از آن راضی هستی؟

عقیده ی خوبی بود که چیزی بنوازی. از تو ممنونم که گذاشتی جو هم با تو همراهی کند.

اظهارنظرهایی برای احتراز از تحسین نابجا:

در اینجا مثال هایی از ابراز تحسین و تمجید را آورده ایم که می توانیم بگوییم تشویق کنده و تقریبا صادقانه و بی پرده اند در آنها ادعا نمی شود که کودک همه چیز را کامل یا حتی به اندازه ی کافی خوب انجام داده است. در این تحسین و تمجیدها قلمرویی برای پیشرفت کودک در نظر گرفته شده است و حتی کودک تشویق می شود که خطاهای خود را بپذیرد.

چه داستان جذابی  است من اندیشه های تو را دوست دارم و پایان آن مرا به خنده می اندازد. به نظر من برای اینکه داستانهایت جذاب تر شوند بهتر است فکر و احساس شخصیت های داستان را بیان کنی و بنویسی که آنها چطور حرف می زنند. بنابراین دفعه ی بعد شاید بتوانی چیزی درباره ی احساسات و واکنش های مردم به ما بگویی. می دانم که می توانی این کار را بکنی. آیا تصور می کنی بتوانی؟ خوب است. در انتظار خواندن آن خواهم ماند.

همیشه خوشحال می شوم که تو را با خودم برای خرید ببرم ولی باید راستش را بگویم که این بار از رفتارت خوشم نیامد. تو نباید دایما سر خوراکی نق می زدی و بعد هم راجع به ندیدن برنامه ی تلویزیون غر می زدی و مرا به ستوه می اوردی. من معمولا وقتی با تو هستم خوشحالم ولی اگر می خواهیم همان کارها را دوباره تکرار کنی دیگرهمراه خودمن نمی برمت.

این خیلی بهتر است. آفرین مرحبا! این بار دوازده گرفتی خیلی بهتر از هشت است که دفعه ی قبل گرفتی. به آن مسئله ی شماره چهار نگاه کن که من غلط گرفته ام. ببین همان اشتباهات را هر بار تکرار می کنی.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط